Soru Bankasi

Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2017 (15 Kişi) • MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 7 nci derecede boş bulunan 15 (Onbeş) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.
  A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden asgari 80 (Seksen) ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 300 (Üçyüz) aday arasına girmek (son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır).
  ç) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak (5525 Sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır),
  d) Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,
  e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,
  f) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
  g) Başvuru formunun imzalı çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde teslim etmek ya da ulaştırmak.
  B - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
  Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 06/11/2017-14/11/2017 tarihleri arasında saat 24:00'e kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden veya doğrudan e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgeleri ile 2017 KPSS sonuç belgelerini tarayarak eklemeleri ve başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri en geç 20/11/2017 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar "Süleyman Sırrı Sokak No: 3 Kat: 4 Yenişehir/ANKARA" adresinde bulunan Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
  Postadaki gecikme nedeniyle 20/11/2017 tarihinde saat 18.00'den sonra Başkanlığa ulaşan veya gerekli belgeleri ihtiva etmeyen başvurular işleme alınmayacaktır.
  5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adaylar, durumlarını belgelendirmek kaydıyla yukarıdaki adrese bizzat başvuruda bulunacaklardır.
  Başvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Giriş Sınavına başvuruda bulunan ancak yazılı sınava kabul edilmeyenler, kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, Teftiş Kurulu Başkanlığından yazılı sınav tarihinden sonraki bir tarihte bizzat teslim alabileceklerdir. (Teftiş Kurulu Başkanlığınca 'Aslı Gibidir' şeklinde onaylanan belgeler iade edilmeyecektir.)
  C - SINAV TARİHİ VE YERİ:
  Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacaktır.
  Sınavın yazılı bölümü 16/12/2017 tarihinde Cumartesi günü Ankara'da tek oturumda yapılacak olup, yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saat 04/12/2017 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Yazılı sınava girecek adaylar; 04/12/2017 tarihinden itibaren Bakanlık ve Kurumun söz konusu internet adreslerinden kendileri için düzenlenmiş olan, kimlik bilgileri, sınav yeri ve sınav saati ile sınav kurallarının yer alacağı fotoğraflı Adaylık Belgelerinin renkli bir çıktısını alacaklar, ayrıca sınav günü T.C. Kimlik numaralı nüfus belgesi veya sürücü belgesi ya da pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.
  Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile bu adayların gireceği sözlü sınav yeri ve sınav tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr ve Kurumun www.sgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak, ayrıca adayların başvuru esnasında verecekleri elektronik adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.
  D - SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
  Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav adaylara aşağıdaki her bir sınav grubundan (a, b, c, ç, d, e) 20’şer soru olmak üzere test usulü toplam 120 sorudan oluşacaktır.
  a) HUKUK
  Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
  İdare Hukukunun Genel Esasları,
  Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
  Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),
  Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
  Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak).
  b) İKTİSAT
  İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi),
  Para-Banka, Kredi ve Konjonktür,
  Milli Gelir,
  Milletlerarası İktisadi Münasebetler ve Teşekküller.
  c) MALİYE
  Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,
  Türk Vergi Kanunlarının Esasları,
  Kamu Giderleri,
  Bütçe ve Bütçe Çeşitleri.
  ç) MUHASEBE
  Genel Muhasebe,
  Bilanço Analizleri ve Teknikleri,
  Ticari Hesap.
  d) SPOR
  Spor Genel Müdürlüğü hakkında genel bilgi,
  Genel spor kültürü.
  e) YABANCI DİL (İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri).
  Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
  Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Spor bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve davranışları gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulacaktır.
  E - DEĞERLENDİRME:
  1- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavı kazanmış sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki sınav gruplarının (a, b, c, ç, d) her birinden alınan notların 60'tan, bu sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65'ten aşağı olmaması gerekir.
  Yabancı dil notu ortalamaya dahil edilmeyecek, tercih nedeni sayılacaktır.
  2- Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Değerlendirme ve not vermede yazılı sınavdaki usuller uygulanır.
  3- Yazılı sınav konularından alınan notların ortalaması ile yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının 65'ten aşağı olmaması gerekir.
  F - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI ve İTİRAZ:
  Sınav soruları, cevap anahtarı ve adayların optik cevap kağıtları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr, Kurumun www.sgm.gov.tr ve https://www.turkiye.gov.tr/ internet adreslerinden 20/12/2017 tarihinde yayımlanacak olup, bu tarihten itibaren adaylar sınavın soru ve cevapları ile uygulanmasına ilişkin itirazlarını ve gerekçelerini içeren dilekçelerini Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıdaki adresine en geç 27/12/2017 tarihi saat 18:00’e kadar ulaştıracaklardır.
  İtirazlar incelenerek sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
  İlan olunur. • Hocam başvurup listeye girenler hep aynı kişiler olcak nasıl çözülecek bu sorun ben anlamadım kyk müf, gsb denetçiliği ve bu • @rybczynski2 bunun çözümü merkezi bir sistem ama merkezi sınavlar bile ayrılmaya başladı. • @aliveli Hocam böyle giderse ilk 500-1000 atanacak sadece • @rybczynski2 kpss a grubunun klasik sorunu maalesef. • ben basvurmayacagim bile siralamam 600 girmem mumkun degil gibi gozukuyor evrak gondermekten iflas edecegim ayrica spor genel kültürüm diyede biseyim yok.. is mufettisligi gelmedi guyda 850 kisilik istanbul kadrosuna giremedm mulakkata 15 kisilik ilanlarami gireceğim ilk 500-1000 bile degil bence artik ilk 300 deysen rahatsin • @goodwill Doğru hocam benimki iyimser olmuş sizinkinin yanında bunu biz farkediyoruz da yetkililer mi göremiyor @aliveli arkadaşın dediği gibi merkezi sistem gelmeli ama nerde! • Bu ne ya hep aynı kişiler gırecek sınavlara yeter artık • Üst üste gelmesi hiç iyi olmadı hep aynı kişiler girecek sınavlara malesef. • @goodwill
  Ayni durumdayiz.Ben de 600 lerdeyim, istanbuldan elendim ve az sayida alim yapan ilanlardan biktim.Neyse en azindan ilk 100-200 kisi gider önümüzden ne diyelim. • Hepsını birlikte yapıp birini tercih ettirse hiç bir hak kaybı olmayacak.. Bide Basvurup sınava gelmeyenler cabası • Aradıkları genç beyin değil bunların . Kpss tecrübesi olustukca ve yaş ilerledikçe ilk 300-500 arası kendiliğinden geliyor . Otomatikmen 25 yaş ve üstü kişiler oluyor bu kişiler . • @1903bjk gitsinler cani gonulden istiyorm yerlessinlerde biz ne olacagiz vmy ye cok rahat gireriz mesela ama ilani baharda diyorlar ben dersde calisamaz oldum artik ziyan olduk • @1903bjk Hocam bu dediğiniz 100-200 ünde güvenlik soruşturması tamamlanmıyor, uzuyor onlar da kendilerince haklı olarak gelen ilana başvuruyor yani bu 100-200 önümüzden gidene kadar 2018 KPSS gelecek. Bu sorun BİMER vb makamlara taşınmalı @paretowilfredo • arkadaş bu nedir ya 15 15 hep aynıadamlar gircek ne olur olmaz diye dayanamayıp başvuruyom boşu boşuna posta belge parası gidiyor • harbi yıldım Allahtan bi iş teftiş geldi de bunlarda hiç sanş yok orda p9 kurtardıydı bunlarda hep p48 yetmiyor • @goodwill
  Guy'dan sonra toparlanmak ayri dert, yeniden calismaya baslamak ayri dert.Hadi calistik diyelim hep 15-20 kisilik ilanlar geliyo ilk binde olmamiza ragmen hatta daha iyilerini zorlamamiza ragmen bunlara giremiyoruz.Gercekten yildim.Bize yeni bi guy, vmy, mhuy, il goc falan lazim.Yeni kpss gelcek biz bu puanlarla sinav yuzu goremicez bu gidisle. • alım süreci kısaltılmalı, 6 ay güvenlik soruşturması olmaz. İlanlara da " Hazırda A grubu ünvana sahip kimse başvuramaz" tarzı bir uyarı eklenecek. Başka bir çözümü var mı bu işin? aynı kişilerin başvurması olayına bir çözüm bulunacağını sanmıyorum. • Sıralama 623 gsb denetciligine basvurdum bunada basvurucam.İkiside gelmeyecek ama bir umut işte ne yapalım. • Ya arkadaşlar bu konu hakkında derdimizi nereye anlatabiliriz.Sınava girersin 3 ay sonuç beklersin mülakata girersin 3 ay da ordan.Üstüne 3 ayda arşiv araştırması.Bu ne ya.Resmen en verimli zamanımızı evde ilan beklemekle geçiriyoruz.Süreç uzadıkça her ilana ilk 400 deki kişiler başvuruyor.Hayır bu insanlarda sadece 1 ine girecek ve geri kalan kadrolar boşta kalacak.Şu alımlara bir standart getirmek bu kadar mı zor.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer