Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzman Yrd İlanı (2018)


 • Rekabet Kurumu

  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
  KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 8 (Sekiz) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilecektir.
  I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  3- ÖSYM tarafından yapılan 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
  4- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak.
  II- BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ
  Başvuru tarihleri: 15.01.2018//26.01.2018
  Başvurular, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.
  Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve Ek'i belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında asılarak ilan edilecek
  olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sınava giriş belgelerini sınav tarihine kadar Müsteşarlıktan veya sınav günü sınav binasında oluşturulacak bankolardan alabilirler.
  III- SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
  Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
  a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
  b) İki adet vesikalık fotoğraf,
  c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
  ç) Özgeçmiş.
  Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Müsteşarlıkça da onaylanabilir.
  IV- ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
  Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak bölümler, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunlarından
  8 kişi alınacak 160 kişi yazılı sınava girecek
  İstenen puan türleri: KPSSP30, KPSSP33, KPSSP37
  Taban puan: 80
  V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20’si Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgilerden, % 20’si ise genel kültür ve genel yetenek konularından oluşmaktadır. Yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır.
  Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Müsteşarlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır.
  Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Mezun olunan alanlar dikkate alınarak soruların ağırlığı değişebilir.
  Adaylar için alan bilgisi konuları;
  Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler,
  Uluslararası Kuruluşlar.

  VI- YAZILI SINAVIN YERİ VE TARİHİ
  Yazılı Sınav 11.03.2018 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
  VII- DEĞERLENDİRME
  Yazılı sınav lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 60 puan, Müsteşarlığın görev alanına ait temel bilgiler 20 puan, genel kültür ve genel yetenek konuları 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
  Yazılı sınav sonuçları, Müsteşarlığımız www.kdgm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı No: 149 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.
  Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati ayrıca bildirilecektir.
  Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak gruplar itibariyle belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
  yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.
  Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
  VIII- SINAV SONUCU
  Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
  Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
  Yapılacak sınav sonucunda, yukarıda belirtilen sayı kadar başarılı aday bulunmadığı takdirde, Müsteşarlık başarılı aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
  Giriş sınavı sonuçları Müsteşarlığımızın internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
  Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde ise sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.
  Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.kdgm.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.
  İlan olunur.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  Adres: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
  Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA
  Tel: 0(312) 422 60 00 • Bi an heyecanlandım, kamucu ve ulusçu arkadaşlara başarılar 🙂 bir iktisatçı olarak hazine beklemeye devam, kalın sağlıcakla 🙂


 • Banned

  Hayırlı olur inşallah arkadaşlar. Ne dersiniz sıralama liste nasıl oluşur? P30'da branş bazlı sıralamam 279 şans var mı? • P37 91.23 puan. İndirelim mi tozlu raflardan siyasi tarih kitaplarımızı? • 85 e gelir mi ? • Çok format dışı bir sınav artı klasik
  Mezun olalı üç sene oldu okuldaki bilgilerde uçtu gitti hayırlısı artık • @monser hangi bölüm • Her sinavda puanim şu gelir mi muhabbeti ☺ ne bilelim basvurun iste 😅. • @donniebrasco
  Benim de 92 fakat söyle bi sorun var ki artik bölum derslerime hakim degilim maalesef ve sinav klasik..Ustelik calismam gereken baska sinavlar var ve temel derslere de calismam gerekiyo..Napicagmi sasirdim..hangi kaynaklardan calisicaksiniz acaba? • @donniebrasco, içinde söyledi: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Uzman Yrd İlanı (2018)

  P37 91.23 puan. İndirelim mi tozlu raflardan siyasi tarih kitaplarımızı?

  indirme ! • Bende acayip kararsız kaldım hangi kaynaktan nasıl çalışılır bilemiyorum • Kurum güzel, sınav zor, konular unutulmuş. Ama yine de gireceğiz tabii ki😃 Kamuya özel bir ilan gelir de biz bunu kaçırır mıyız hiçç • @1903bjk hocam Türkçe kaynaklara yönelmekte fayda var, siyaset bilimi için Ahmet Taner Kışlalı, TDP için Baskın Oran olabilir. Uluslararası İlişkilerden teori sorma ihtimaline karşın Küre yayınlarının kitabı seçilebilir. • @guymagduru Kamu yönetimi • @shady1 Bilmiyorsanız cevap vermezsiniz olur biter,gereksiz ve saçma yorumlara gerek yok. Burası forum bilgi alışverişi yapmadıktan sonra esbab-ı mucibesi olmuyor • 2013’te yapılan sınavın soruları

  1- Liberalizm, sosyalizm ve muhafazakarlık siyasi ideolojilerini birey, toplum, kardeşlik ve özgürlük bağlamında karşılaştırarak değerlendiriniz.

  2- Başkanlık, yarı başkanlık ve patlamenter hükümet sistemlerini karşılaştırarak değerlendiriniz.

  3- Yönetişim olgusunu, tarihsel kökenlerini ele alarak değerlendiriniz. Türk kamu yönetimine uygulanabilirliğini tartışınız.

  4- "Gerçek hayat kendin için değil başkalrı için yaşamaktır" (b.e) sözünü toplumsal sorumluluk bağlamında değerlendiriniz.

  5- KDGM'nin kuruluş kanununda yer alan görevleri bağlamında yapıp ettiklerini tartışınız.


 • TMSF

  Gece gece p48'siz bir ilan çok guzel oldu valla @odtüsbky bey 🙂 Mart'a kadar yardırmak gerek şimdi. • @donniebrasco gk gy var mı acaba ? • Demek Siyaset Bilimine, teoriye önem veren yazılı sınavlarda oluyormuş 🙂 son sınavın sorularını okuyunca bir an kendimi siyaset sosyolojisi finalinde gibi hissettim hey gidi..


 • TMSF

  @donniebrasco 2013'ten sonra hiç alım yapmamış mi bu kurum ?


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur