Soru Bankasi

Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcısı ve İdari Memur alımı (İzmir) • EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
  PERSONEL ALIMI DUYURUSU
  1- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı ve İdari Memur kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 3
  (Üç) personel alınacaktır
  2- Sınava Katılma Şartları
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
  c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
  d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
  yabancı üniversitelerden mezun olmak
  e) 01.01.2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,(01.01.1984 ve sonrası doğanlar)
  f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin
  güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
  h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak,
  i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı
  bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
  j) Yabancı dil bilgisinden Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce dilinden, 2016-2017-2018 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavından (YDS/e-YDS) en az
  70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari
  puanı almış olmak
  k) Uzman Yardımcılığı ve İdari Memur Kadroları için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70
  ve yukarı puan almış olmak.

  TABLO.1
  FAKÜLTE/BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ PUAN TÜRÜ
  ALINACAK
  PERSONEL SAYISI
  İSTENİLEN YABANCI
  DİL BİLGİSİ
  ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 YIL KPSSP34 1 UZMAN YARDIMCISI İNGİLİZCE
  TÜM BÖLÜMLER 4 YIL KPSSP1 2 İDARİ MEMUR
  3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre
  sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava
  başvuranların sayısının 10’dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da
  sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden
  sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik
  sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.
  4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

  1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.eib.org.tr) İş talep formu,
  2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)
  3. İki adet vesikalık fotoğraf,
  4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi
  5. KPSS Sonuç Belgesi
  6. Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge
  7. Güncel Özgeçmiş (CV)
   *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

  5- Başvuru Adresi
  Başvurular 4'üncü maddede belirtilen belgeler ile, Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 28.05.2018 saat 17.00'a kadar şahsen posta yoluyla veya
  [email protected] adresine yapılacaktır.
  Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır;
  aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.
  6- Sözlü Sınav
  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin
  gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda
  başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal
  edilecektir.
  7- Kimlik Belgesi
  Adaylar, sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport vb.) bulunduracaklardır.
  Saygıyla duyurulur.
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  ADRES TELEFON
  EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR 0 (232) 488 60 00

  İş talep formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

  http://upload.eib.org.tr/20150512/00000000004889.pdf

  Bilgi için:

  http://www.egebirlik.org.tr/ • @gilgalad

  İlan ve Bilgi için:

  www.eib.org.tr • güncel... • Pek talep edilmemiş gibi. Hiç ses çıkaran yok. • Uzman için sadece uluslararası ilişkiler mi var ben mi yanlış anladım • İdari memur 85 ten aşağı kapatmaz akdeniz ihracatçı birlikleri alım yaptı 84 ile kapattı • İdari memurlar b grubu değil mi ? • @monser b grubu evet • İdari memur maaşları ne kadar acaba bu birliklerin maaşları çok değişken • @guyan-gelmiş ortalama 3 bin vardır hocam • Maaş soran olmuş. Buranın maaşları oldukça yüksek diye biliyorum. İdari memur için en az 3.000 TL dir. Uzman yardımcısı daha fazladır. Artı dil tazminatı, 4 maaş ikramiye ve senede 2 kez de ikramiye alıyorlar yani senede 18 maaşa denk geliyor. Ayrıca yurtdışı görevlere gidildiğinde konaklama, yeme içme ve ulaşım hariç günlük 100 dolar harcırah ödeniyor. Kendi yönetmeliklerinde bu bilgileri bulabilirsiniz. • son iletide yanlış olmuş 2 maaş ikramiye değil, yıllık performans primi olacak. • @gilgalad yanlış bilmiyorsam ortalama 4 bin ile 4.500 TL arasına tekabül ediyor. • Bu garibanlara kimler başvurdu? • @gilgalad Hocam idari memur 3000 mi alıyor aylık primlerle birlikte • @gilgalad İstanbul için soruyorumda istanbul tazminatı da var mı bide acaba ? • Mülakat listesi sitelerinde yayımlanmış. Sınava ve mülakata girecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. • Ege İhracatçı Birliği Taban Puanları 2018

  Uzman Yardımcısı kadrosu için 10. Adayın Puanı: 79,534. (P34 Puan Türü)
  İdari Memur kadrosu için 10. Adayın Puanı: 78,685. (P1 Puan Türü)

 • sınavda neler soruluyor acaba , daha önce sınava girmiş arkadaşlardan bilgi verebilecek olan var mı ? :) sınav listesinde şuan orada çalışıyor görünen biri de var , acaba bu ne kadar etkiler durumu. kararsızım gitmek konusunda .


 

Baskent Kariyer