Soru Bankası

2016 Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı • T.C.
  BAŞBAKANLIK
  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
  Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı

  SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’na Giriş Sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. derece Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere 3 adet denetim elemanı alınacaktır. Sınavı kazanan adaylar Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul Grubunda istihdam edilecektir.

  1. BAŞVURU ŞARTLARI
   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
   b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 tarihi ve daha sonraki doğumlular başvurabilecektir),
   c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmak,
   ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ya da erteletmiş olmak,
   d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinde KPSSP39 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
   e) ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak (İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden biri).
   Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.
   Başvuru yapanlardan KPSS puanı en yüksek 60 aday Yazılı Sınava katılmaya hak kazanacaktır.

  2. SINAV ŞEKLİ VE İÇERİĞİ
   Giriş sınavı, klasik usulde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
   Yazılı Sınav aşağıda yer alan konulardan yapılacaktır.

  1. Hukuk
    İdare Hukuku (Genel Hükümler)
    Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümleri)
    Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku)
    Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
    Ticaret Hukuku (Başlangıç Bölümü, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku)
  2. İktisat
    Mikro İktisat,
    Makro İktisat
    Türkiye Ekonomisi,
    Uluslararası İktisat,
    Para-Banka
  3. Muhasebe
    Genel Muhasebe
    Şirketler Muhasebesi
    Maliyet Muhasebesi
    Mali Tablolar Analizi
  4. Maliye
    Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı)
    Maliye Politikası
  5. İşletme, Finans ve Finans Matematiği
    Temel İşletme Kavramları
    İşletme Finansmanı
    Finansal Matematik
    İşletme ve Finans Yönetimi,
   Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış ve gruplar ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
   Sözlü sınavda, adayların;
   a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
   Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
   Sözlü sınavda başarılı olabilmek için sınav notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.
  1. SINAV YERİ VE SAATİ
   a) Yazılı Sınav, 14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulv. No:36 Emek / ANKARA adresinde (Müsteşarlık binası) gerçekleştirilecektir.
   Yazılı sınava katılacak adayların isimleri 4 Ocak 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
   Adaylar, Müsteşarlık internet sayfası üzerinden bilgisayar çıktısı alacakları Adaylık Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) göstermek suretiyle Yazılı Sınava katılabilecektir.
   b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

  2. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
   Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 21 Aralık 2016 tarihinden 30 Aralık 2016 tarihi mesai bitimine (saat 18.00) kadar Müsteşarlık internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) İnsan Kaynakları bölümüne konulacak Başvuru Formu doldurulmak ve fotoğraf yüklenmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  3. SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
   Giriş sınavında yeterli notları alan adaylar puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
   Giriş Sınavını asil ve varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil olarak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Adayların kendilerine bildirilen süre içinde Kurula başvurmaları gerekmektedir.
   Giriş sınavını kazanan adaylardan atama için;
   a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyan,
   b) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
   c) 4,5x6 ebadında ve yeni çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
   ç) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
   talep edilecektir.

  4. BİLGİ ALMA
   Sınav hakkında detaylı bilgi aşağıda yer alan adres ve telefon numaralarından temin edilebilir.
   Adres : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu, İnönü Bulvarı No:36 Hazine Binası Kat:8 06510 Emek/ANKARA
   İnternet sayfası : http://www.hazine.gov.tr (İnsan Kaynakları sayfası)
   Telefon numaraları : (312) 204 67 11, 204 67 12
   https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Duyuru-Listesi-Sayfasi?id=38 • YDS'den en az C seviyesi olup da sürekli İstanbul'da yaşamak isteyenler için müthiş bir ilan. Alım sayısı az olmasaymış efsane bir ilan olurmuş. Ama 2012'de 4, 2013'te ise 8 adet Sigorta Denetleme Uzman Yrd. alımı yapılmış. Önceki her iki alım da İstanbul Grup Başkanlığı'na yapılmış. Ayrıca 2013'ten beri alımı yapılmayan "Stajyer Hazine Kontrolör Yrd" ilanı da yakın zamanda gelebilir. YDS şartı ve İstanbul oluşu taban puanı aşağılara çekebilir. İstanbul istemediğim için 89'la başvuramayacam, şimdiden gireceklere hayırlı olsun. Linkteki tanıtım broşüründe de görev tanımı ve tüm bilmek istenenler yazıyor. Keşke her kurum görev tanımı ve olanakları net olarak tanımlayabilse...

  Broşürde en önemli gördüğüm yerler:

  Denetim elemanları, denetim görevlerinin büyük bir kısmında İstanbul’da görev yapmaktadırlar. İhtiyaca göre yılda 30 güne kadar görev merkezleri dışında da görevlendirilmektedir.

  İstanbul Grubunda görev yapan denetim elemanlarına en geç üçüncü yılın sonunda lojman tahsis edilmektedir.

  Denetim elemanları, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek veya Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulacak konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere bir yıl süreyle yabancı ülkelere geçici görevli olarak gönderilebilmektedir. Ayrıca, yabancı dil ve diğer şartları sağlamaları halinde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmektedir.

  Denetim elemanları, Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatı kadrolarına atanabilmektedir. • @odtüsbky YDS'den 70 almadığım için oturur bu ilana ağlarım :) • bu kadroya giren arkadaşların özel sektöre geçmeme olasılığı çok düşük , sigorta şirketlerine geçişleri çok kolay ve avantajlı • 87 küsür puana kadar düşer mi acaba? YDS faktörünü hesaba katarsak • @tsubabab hocam eğer kadroyu bilen barsa düşmez ama sıradan alım falan sanıyorlarsa şansınız var • İlana göre bugün liste açıklanması gerekiyordu. Hala bir hareket yok • @sawetk ben de bekledim bugün ama daha açıklanmaz , niye böyle yaptılarki • Bende f5 mağduru oldum bugün😗 • AÇIKLANDI 82 küsür ile kapatti • Sinava katilacak arkadaslara basarilar dilerim. • Epey düşük kapattı.Girecek arkadaşlara başarılar. • @keykubat YDS şartı aranması ve çalışma yerinin İstanbul olması düşük kapatmasında etkili olmuş... • arkadaşlar ben adaylık belgesi çıktı alma linkini göremedim. ben mi körüm acaba? • 84 le listedeyim beklmiyordum acikcasi • Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı için 3 Denetleme Uzman Yardımcılığı ilanında KPSSP39 puan türüne göre sınava katılacak olan 60. sırada yer alan adayın puanı : 82,4598 olarak belirlenmiştir. Sınava forumda katılacak olan arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Burada alınacak kişi sayısının 3 olmasının puanın düşük olmasında büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz, yoksa puanlar bu derece düşmezdi. • @Antimülakat işletme sorularına nasl erişebilirz acaba baktm bulamadm • @gltn hocam elimizde maalesef yok, forumlardan bakmak lazımda kesin bir şey çıkar mı emin değilim. Olmadı Hazine Uzman Yardımcılığı sınavında çıkan sorular bulunabilir aynı şekilde forumlardan en azından soruların zorluğu açısından bir fikir sahibi olursunuz. • Sınava girmeye hak kazandım fakat şu işletmeye nasıl çalışılır bir türlü karar veremedim. • Sinava giris icin adaylik belgesini bulabilen var mi sitede?


 

Başkent Kariyer