Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 2020 • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
  SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  İLAN İÇİN;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-uzman-yardimciligi-alim-ilani-h9661.html

  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bölümü/fakültesi, kadro
  sayısı, sınıfı, unvanı ve derecesi belirtilen toplam 42 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü
  sınavla personel alınacaktır.
  SIRA
  NO BÖLÜMÜ KADRO
  SAYISI SINIFI UNVANI DERECESİ
  1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 7 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  2 Endüstri Mühendisliği 8 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  3 Bilgisayar Mühendisliği 5 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  4 Harita Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  5 Kimya Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  6 Maden Mühendisliği 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  7 Makine Mühendisliği 5 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  8 Hukuk 6 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  9 İktisat 3 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  10 İşletme 2 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  11 İstatistik 2 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  12 Uluslararası İlişkiler 1 GİH Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 7-8-9
  TOPLAM 42
  A) SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara
   denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS)
   mühendislik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4, iktisat bölümü mezunu
   adaylar için (KPSS) P14, işletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24, istatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12 ve
   uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
  4. 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 tarihinde veya bu tarihten sonra
   doğmuş olanlar).
   B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR
  5. Başvurular, 02 Ocak 2020 Perşembe günü başlayıp 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecektir.
  6. Başvurular Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir
   şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini
   yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri
   zorunludur.
  7. Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik
   ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta
   veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  8. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
   sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet
   Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları
   çalıştıkları kurumlarına bildirilir.
   C) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  9. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
  10. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihi; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce
   Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.
  11. Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip
   olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört)
   katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
  12. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı,
   ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
  13. Sınav konuları;
   Mühendislik grubu:
   a) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel
   Hukuk Bilgileri,
   Hukuk grubu:
   a) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk
   Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
   b) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
   İktisat ve Uluslararası İlişkiler grubu:
   a) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma - Büyüme, Türkiye Ekonomisi,
   İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,
   b) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari
   İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.
  14. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;
   a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d) Genel yetenek ve genel kültürü,
   e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a)
   bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
   ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
  15. Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere
   göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama
   sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve
   yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası
   gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.
  16. Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek
   adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan
   kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır.
   İlan olunur.
   İLETİŞİM BİLGİLERİ
   Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154 06510 Çankaya-ANKARA
   E-posta: [email protected]
   Telefon: 0312 201 57 42


 • Uluslararası ilişkiler 1 kişi😅 İlana gitmeseler de olurmuş. • Mühendislere saygı duymakla birlikte bu kadro çok fazla. İibfye tepi topu bölüm ayrımı ile 10 kişilik kadro var 40 kişide. Pdrciler de kaymakamlık için bastırıp zorla kendilerini sınava eklettiler. Acaba bizi rahat mı sanıyor bunlar? Bize göre daha çok imkanları varken buraya yöneliyorlar • maliye elveda ...


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Neden yds sarti yok anlayamiyorum. Muhendis adama nasil yds sarti koymuyolar ya 😕 • abi bölüm ayırımı ne saçmalıktır ya?? iktisatçıdan daha iyi iktisat yapan bi sürü kamucu var, şu süreçte herkes herşeyi öğreniyor. sayının azlığına zaten denecek söz kalmadı artık. şu süreçten biran önce muvaffak şekilde çıkmayı Rabbim hepimize nasip etsin • Enerji bakanlığından sonra Sanayi bakanlığı da geleneğe uydu. Maliyeye üvey evlat muamelesine devam gerçekten çok yazık • Endüstri kaçla kapatır acaba • Sanayi diyor teknoloji diyor yabancı dil istemiyor. Mühendislik için dil şartı olmalıydı.


 • Banned

  Bende mühendislerden niye uzman alırlar onu anlamıyorum. • @limonlusoda 90 civarında kapatır diye düşünüyorum. Bu bakanlığın yds istememesi tuhaf olmuş. • Benzer ilan : 2019/Enerji Bak uzm yrd

  P14 >>1 kiş>>4.aday>>94.75

  P24>>1 kişi>>4.aday>>92.40

  P34>>3 kişi>>12.aday>>95.39


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @rassal yani uzman kadrosu altinda farkli branslarda calistirilacagindan olabilir. Sonucta alan sinavina vs girerken kendi alanimdan giriyorum. Benim alanimi kullanacaklar ki uzman kadrosunda alim yapiliyor. Sizler icin uzgunum tabi ama muhendisler icin her yil 200 luk 400 luk alim gelmiyor malesef gonul isterdi ki olsun...


 • Banned

  @Merysss1 uzman kadrosu adı altında mühendislik yaptıramazsın.


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @rassal peki • P12 kaçla kapatır • @rassal uzman kadrosunda mühendislik yapan kod yazan birçok arkadaşım var. Tez, dil şartı vs herşey normal. • @mrblue10 94 puan gibi görünüyor. • @rassal bizim alanımızla ilgili siz mi uzmanlık yapacaksınız? Size kadro açılmadıysa bizim suçumuz değil


 • Banned

  @rmazandavulcusu temel düzeyde bile hukuk bilmeyince böyle oluyor işte. Kurumlar sizi uzman olarak değil mühendis olarak almalı.