Soru Bankasi

135 Kişilik MBS Memur Alımı Hakkında Her Şey • Milli Savunma Bakanlığı 135 Kişilik Memur Alımı İlanı
  Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır.

  Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

  Devlet memuru olma süreci;
  Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2’de hangi unvanlar için yapılacağı belirtilmiştir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır. işlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine katılması zorunludur. On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.
  Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.

  Özlük hakları;
  Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK iç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir. Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yıllık izin ve mazeret izni verilir. Memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nda belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir. Memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade edebilirler.

  GENEL HUSUSLAR
  a. Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur temini yapılacaktır.

  b. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 30 Aralık 2016 – 06 Şubat 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

  c. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’dedir. Öğrenim ile ilgili nitelik kodlarının
  açıklaması TABLO-3’dedir.

  ç. Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. şahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

  d. Başvurular ise, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek taban puanı üzerindekilerden, istenilen belgeleri posta/kargo yoluyla M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECi/ANKARA (Posta kodu:06620) adresine göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.

  e. Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma işlemi istenilen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için çağrılacak aday sayısı alınacak personel sayısının altı katına kadar olacaktır.)

  f. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

  g. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

  ğ. Başvuruları uygun olan adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) ve uygulamalı sınav merkezlerinde mülakat sınavı ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Mülakat sınavı, adayların tamamına uygulanacak, uygulamalı sınava ise TABLO-2’de belirtilen unvanlar için yapılacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

  h. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) MSB’nin www.msb.gov.tr Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

  ı. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
  edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa
  dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda
  bulunulur.

  BAŞVURU

  Kimler Başvurabilir
  Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

  Başvuru Koşulları
  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;
  (a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  (b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
  (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  (ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

  (2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
  görevlerde çalışıyor olmamak,

  (3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

  (4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık
  hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

  (5) Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

  (6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

  (7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (8) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.

  NOT: iehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her
  ikisinden de belge alacaklardır.)

  Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
  (1) Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2016-06 Şubat 2017 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday
  numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

  (2) Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

  (3) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

  (4) Adayların bu kılavuzda yer alan unvanları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 ve 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans, 2016-KPSS Önlisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. (TABLO-2)

  (5) 10 iubat 2017 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

  (6) Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 06 Mart 2017 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri M.S.B.Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır. (06 Mart 2017 tarihinden sonra M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

  (7) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

  Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
  (1) Genel ağ (internet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/Ankara) geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.

  (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

  (3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
  Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-1’de belirtilen tarihte www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

  SEÇiM AŞAMALARI
  a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
  Temin süreci ön başvuru, başvuru (istenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır. Ön başvurusunu yapan, belirtilen taban puan üzerinde KPSS notu olan, başvuru için
  istenen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı alınacak personel sayısının altı katına kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.

  Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

  (1) Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; mülakat sınavları ise MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.

  (2) Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat sınavı tarihleri Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.

  (3) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Ulaşım: Otobüsle AiTi’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

  Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
  Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik
  Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

  (1) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

  (2) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

  (3) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

  (4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet,

  KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi, Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Bşk.lığına gelinebilir. (Mesafe 400m.)

  (5) Erkek Adaylar için;
  (a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

  (b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya
  Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

  (c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik iubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

  (6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (iehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

  (7) iş Talep Formu (Adaylar mavi tükenmez kalemle doldurup imzalayacaklardır.)

  (8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 3(üç) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf
  yapıştırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

  (9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları, (10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

  Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

  (1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
  Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

  (2) Uygulamalı Sınav:
  (a) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

  (b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not
  alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

  (3) Mülakat sınavı (Görüşme):
  (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

  (b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

  Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

  (2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir.

  (3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken
  hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

  (4) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek)
  tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

  Sonuçların Duyurulması ve Sağlık Muayene işlemleri Nasıl Yapılacaktır?

  (1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

  (2) Adayların sağlık raporu işlemleri için, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

  (3) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna gore; Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (il Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem
  hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.

  (4) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri
  sonlandırılacaktır.

  Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
  (1) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

  (2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

  (3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

  BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
  a. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

  b. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul
  edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

  c. Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır. • @Phoenix Hocam bu ilandaki uzmanlık bildiğimiz uzman/uzman yardımcılığı gibi mi? • @SosyalMühendis hocam bu kadro için düz memurluk ayarında deniliyor • @aliveli maaş durumu ve MSB'de ki sivil personelin çalışma şartları nedir hocam • @SosyalMühendis hocam sanırım geçen yıl yine bir alım olmuştu gündeme gelmişti düz memur maaşı vs diye ama tüm detaylarını bilen malesef tanıdığım yok. Girenlerin başka kuruma geçmeye çabaladığını biliyorum. • @aliveli anladım hocam çok teşekkür ederim. • @aliveli hocam ilanda : 4418 iktisadi ve idari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak diyor. bu isimde bir bölüm varmış. İİBF değil yani doğru mudur? • @AlpEren hocam denklik durumu nedir bilmemekle birlikte öyle bir bölüm var • @aliveli az da değil 7 kişi alıyorlar • Bir kaç sitede ise bildiğimiz merkez uzman(kariyer uzmanlığı) özlük haklarına sahip deniyor. Şimdi burada düz memur alımı da var uzman kadrosu da var? Uzman kadrosu da memur ile aynı özlük haklara mı sahip?
  @paretowilfredo @aliveli @Antimülakat hocam aydınlatırsanız çok sevinirim • @Econumist birebir aynı şartlara sahip değil. Maaş olarak 3.000 tl'ye yakın olarak biliyoruz. Kariyer meslek olduğu söylenemez. • sınava kaç katı çağırılacak ilanda bu konu hakkında bir sayı göremedim uzman kadrosu maaş olarak tatmin eder mi var mı duyumlarınız
  edit: şimdi kaç katı olduğunu buldum ama maaş ve kariyer hakkında duyumunuz hala merak konusu


 

Baskent Kariyer