Soru Bankasi

EPDK 20 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

  ENERJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 22 – 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Enerji
  Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.
  I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
  Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yazılı genel şartları taşımak,
  b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beş
  yaşını doldurmamış olmak,
  c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ,(A) grubu kadrolar için yapılan
  Kamu Personel Seçme Sınavından ( 04/05 Temmuz 2015 veya 22/29 Mayıs 2016 tarihlerinde
  yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,
  en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada,
  öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (Öğrenim dalları itibariyle
  giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına
  çağrılacaktır),
  d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili bölümlerden
  mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
  onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak başvurabilirler.
  Denklik belgesi olmayanlar başvurusu geçersiz sayılacaktır.
  II) BAŞVURU TARİHLERİ
  Giriş sınavı başvuru tarihleri: 17 – 24 Nisan 2017
  III) BAŞVURU ŞEKLİ ,YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
  Giriş sınavına başvuru;
  24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 23:59 ‘a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde
  yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik
  ortamda yapılır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında
  tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna
  eklemeleri zorunludur. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
  EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak
  suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun
  olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
  edilmeyecektir.
  Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
  edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
  iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu
  şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.
  IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI
  Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi en geç 10 Mayıs 2017 tarihine
  kadar Kurum internet adresinde ilan edilecektir
  . Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve
  onaylı kimlik belgesi bulundurulması gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
  alınmayacaktır.

  VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
  Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
  Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacaktır.
  Giriş Sınavına çağrılanlar, 03/09/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
  SÖZLÜ sınava alınacaklardır.

  VII) GİRİŞ SINAVI KONULARI
  Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak
  belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır.
  V inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden
  mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:
  a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel
  Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar
  Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku),
  İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
  b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik,
  Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
  c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe,
  Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,
  ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku
  ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,
  d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku,
  İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası,
  Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.

  V inci maddede belirtilen mühendislik fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için
  giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak
  belirlenecektir.
  Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat
  kanunu, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar,
  Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları,
  uluslararası enerji örgütlenmesi.

  VIII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞARI SIRASININ
  BELİRLENMESİ
  Giriş Sınavında adaylar;
  a) VII nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer
  bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar
  ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü
  sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
  puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

  IX) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
  VIII inci maddede yer verilen usulle belirlenen sözlü sınav notu adayların giriş sınavı başarı
  puanı olacaktır.
  Giriş sınavında başarılı olabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır.
  Sınav sonuçlarına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı
  başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, ilanda
  belirtilen öğrenim dallarına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri
  belirlenecektir. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla, giriş sınavı
  duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon
  tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilecektir.
  Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten
  itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip sınava kadar geçerlidir. Belirlenen asıl ve yedek liste
  Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, sınav sonucu sınavda başarılı olan adaylara
  yazılı olarak bildirilecektir.
  Sınav sonuçları açıklanırken, başarılı adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı
  yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
  Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az olması halinde sadece başarılı
  olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
  Sınav sonuçlarının Kurum internet adresinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde
  yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Komisyon tarafından en geç on
  iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların
  değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan
  dilekçeler dikkate alınmaz.
  Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
  müktesep hak teşkil etmez.
  İlan olunur.

  KONTENJANLAR: http://hizliresim.com/5gn7kz • @DELİ-KURT icine mi dogdu kardesim :) • @paretowilfredo hahahah gerçekten bu kadar tesadüf anca olur😁bakarsın bahsettiğim diğer kurumda ilana cikar😁 • @DELİ-KURT o zaman ben isleri sana devreder köyceğiz veya hopada sahaf acarim :D • iibf için kaçla kapatır?88 puanla umut yok galiba • bu sene üst kurullardan çok ses çıkmadığından ve evrak teslim usulünün terkedilip sadece internet üzerinden başvuru yapılacağından yüksek kapatacaktır. sadece 8 kişinin mülakata kalacağını düşünür, açıklanmayan mülakatları da hesaba katarsak sanırım ilk 50 sıradan sonrası için umut yok bence. • Puan türünü bulamadım eksik mi var ilanda?


 • Yasaklı

  ............... • @paretowilfredo aman dur hocam sen bize lazimsin☺ ama boşta bi admin yardımcılığı kadrosu varsa oraya talip olabilirim😅


 • Yasaklı

  @DELİ-KURT hocam bahsettiğiniz diğer kurum hangisi? • @rohani tüik


 • Rekabet Kurumu

  EPDK'nın Rekabet Kurumu gibi prestijli ve özel sektör ayağı olmasından ötürü hali hazırda çalışan ya da bir kurumu kazanan kişilerin de başvurma ihtimalini yüksek görüyorum. İİBF'den girecek 8 kişilik mülakat kontenjan için sıralaması ilk 30'da olmayanlar umutlanmasın diyorum ben de ancak @JanTinbergen hocamın dediği gibi ilk 50'ye kadar her daim umut vardır. İsteyenler şansını denesin... • Hukukçular gelin gari :) 4 kişi gene hiç yoktan iyidir. kaçla kapatır ki 16 kişi :/ • Yds istenmemesinin mantıksızlığı... zaten 2 kişi alacaklar. Neye göre yani bir kpss puanı bu kadar yeterli mi üst kurul için? Sonradan yeterlilik istenileceğine artık tüm üst kurullar ve benzer pozisyonlar için dil şartı getirilmelidir. Bu yakarışa dil puanı olmayan arkadaşlar rica ediyorum alınganlık etmeyiniz. Ben de ingilizce eğitim veren üniversiteden mezun olmadım, ben de dil kurslarına para dökmedim. Ama emek verdim. Birçokları alanı yetiştirmeye çalışırken ben dil puanımı yükseltmek için alan derslerinin yanı sıra 2 kat çabaladım. Ve dil puanını almışken bunun tatminkar bir sonuç getirmediğini görmek üzücü oluyor.Tüm rahatsızlığım bu yüzden. • @odtüsbky hocam siz bilirsiniz sizce hukukta durum ne olur basvurmaya değer mi 89 puanla • @kelime9345 ÇSGB uzman yardımcılığı (sayıısını hatırlamıyorum) 92 ile TSE (1 kişilik) avukat alımı da keza 92 ile kapattı. Korkum bununda 92 bandında kalması :( İngilizce yok sözlü sınav. Gene de başvurum belli olmaz. Hem masrafsız başvuru internetten
  :) • @Jackwolsk başvurdum hocam bugün inşallah bizim puanlara kadar düşer ya gerçi çok imkan yok ama:/


 • Rekabet Kurumu

  @kelime9345 Hocam ben maalesef BTK'daki hezimetimden ötürü puan tahmini
  olayına girmiyorum :slight_smile: • @odtüsbky canın sağolsun hocam :) • Elektrik elektronik kaçla kapatır acaba 36 kişi


Kilitli
 

Baskent Kariyer