Soru Bankasi

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi personel alımı 2017 • T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
  MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

  GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)

  5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 18 adet Uzman Personel pozisyonu için 13-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır.

  Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

  ALAN

  ADET

  İnşaat Mühendisliği

  2

  Gıda Mühendisliği

  2

  Diğer Mühendislik branşları

  2

  Hukuk

  3

  Matematik

  3

  İstatistik

  3

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  1

  Biyoloji

  1

  Kimya

  1

  TOPLAM

  18

  Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

  KATILMA ŞARTLARI

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

  b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

  c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

  d) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.yok.gov.tr),

  e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,

  • Hukuk alanı için "KPSSP 8" puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir),

  • Diğer tüm alanlar için "KPSSP 1" puan türünde en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, alanlar için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

  GİRİŞ SINAVI ESASLARI

  Giriş sınavı sadece "sözlü sınav" olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr) ve ilan panosunda duyurulacak olup adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.

  Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydıyla ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınavda, uzman personel adaylarının mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilecektir.

  Mülakat Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan sorular sorulacaktır:

  • Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,

  • Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,

  • Genel AB kültürü ( yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),

  • Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,

  • Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular,

  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar "asil aday"; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla "yedek aday" belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.

  Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin ilan panosunda ve internet adresinde ilan edilecektir.

  Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

  BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

  Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek "İş Talep Formu" ve aşağıda sayılan belgeler şahsen, elden veya posta yoluyla Birimimizin aşağıdaki adresine, en geç 6 Kasım 2017 günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir.

  Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi

  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları "İş Talep Formu" ile birlikte, aşağıdaki belgelerin asıllarını veya tasdikli suretlerini (belgeler aslı ile beraber ibraz edilmesi durumunda Birimimizce de tasdik edilebilecektir.) ibraz etmeleri gerekmektedir:

  a) KPSS Sonuç Belgesi,

  b) YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,

  c) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,

  d) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

  e) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

  f) A4 boyutunu geçmeyecek kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş

  Giriş sınavında başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:

  a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan, b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

  İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  DİĞER HUSUSLAR

  Uzman Personele, 1 inci dereceli kadroda görev yapan Hazine uzmanına her türlü ödemeler dahil ödenmekte olan tutarı geçmemek üzere ücret ödenir. Birimdeki diğer çalışma koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, 5671 sayılı "Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun" ile "Merkezi Finans Ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği'ni inceleyebilirler.

  T.C.

  BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

  MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

  İş Talep Formu (Uzman Personel)

  Başvuru No:.........

  TC Kimlik No

  Adı

  Soyadı

  Fotoğraf

  Baba Adı

  Doğum Yeri

  Doğum Tarihi

  Nüfusa Kayıtlı Olduğu

  İl

  İlçe

  Mahalle/Köy

  Cinsiyeti

  Medeni Durumu

  Askerlik Durumu

  Bay Bayan

  ? ?

  Evli

  ?

  Bekar

  ?

  Yapıldı Tecilli Muaf

  ? ? ?

  Öğrenim Durumu

  Mezun Olunan Okul

  Alanı

  Mezuniyet Tarihi

  Doktora

  Yüksek Lisans

  Üniversite

  Yüksekokul

  Lise

  KPSS Puanı

  YDS Puanı

  İş Tecrübeniz (Çalıştığınız Kurumlar)

  Unvan

  Tarihler

  1-

  2-

  3-

  Sabıka Kaydınız Var mı ?

  (Hükmün açıklanmasının ertelenmesi dahil.)

  Varsa Yargılama/Mahkumiyet Sebebi

  Varsa Mahkumiyet Süresi ve Sonucu

  Hakkınızda Bilgi Verebilecek İki Kişinin

  Adı Soyadı

  Mesleği

  İşyeri veya Ev Adresi

  Telefon No

  Yazışma Adresi:

  Formu Teslim Alanın

  Adı Soyadı

  Ev Tel: Cep Tel: e-posta:

  Bu İş Talep Formu'nu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

  Tarih ve İmza

  ..../..../........

  İmza

  Açıklamalar:

  1- İş Talep Formu, başvuru sahibinin kendi el yazısı ile ve mürekkepli kalemle doldurulacaktır.

  2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

  3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında TCK'nın ilgili hükümleri uygulanacağı gibi, görevlendirmeleri yapılmayacak, yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilecektir.

  4- İş Talep Formu'na yapıştırılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. • buranın maaşının 6 bin tl düzeyinde olması lazım eğer karıştırmıyorsam. • İlana çıkan kurumun web sitesi ve ilan metni. • normal uzman yardımcılıklarının üzerinde bir maaş verilir ancak iş temposu da çok daha yoğun olur. İş sözleşmesine göre çalışılır. gizlilik kapsamında çalışan bir kurum olduğu için de katı kurallar mevcuttur. • Hazine merkezi ihale finans birimi 2015 ve 2016 yıllarında olan verdikten yaklaşık 35-40 gün sonra hazine uzman yrd ilanı verildi. Bu sene de öyle olacak mı acaba, merakla bekliyoruz... • Maaşın 6400 civarında, kaliteli ve disiplinli bir birimdir. İhale işi ve dolaylı baskı olur. Ancak iş garantisi yüksektir. Çalışanlar kalitelidir. Hazine müsteşarlığı kendi uzmanları için kadro hakkını kullandığından kadrosu bulunmayan bir birimdir. Sözleşme nedeni bu olmasına rağmen fesih gören personel pek olmamıştır.

  Başarılar. • Diger alanlardan p1 isteyip hukuktan p8 istemek nasil bir mantiktir anlayamadim. • Gördüğüm en saçma ilan.
  Neden diğer alanlarda p1 de hukukta alan puanı.
  Ayrıca p8(maliye+iktisat)puanı 80 üstü olup yds'den de 80+ yapan toplasan 10-15 hukukçu vardır zaten.Onlar da sözleşmeli çalışmak ister mi ya da kazandıktan orada kalırlar mı meçhul • @zizek 10 15 hukukçu yine iyi hocam ben 3 hukukçu bile çıkarsa şaşırırım. iktisat ve maliye testine çalışarak girmeme ragmen 80 puanim yok. Kurumu arayıp degişiklik talebinde bulunsak etkisi olur mu acaba? Neden bir biyolojicide iktisat maliye aramiyolar da hukukçuda arıyorlar? • @pek12 Ben başvurmayı düşünmüyorum hocam ama yerinizde olsam arardım. Cidden rasyonel bir ilan değil • @pek12 P8'de 89 puan üstü 10 tane hukuk mezunu var. Bunların kaçının 80 YDS'si vardır bilemem ama 3-4 kişiden fazla olabilir başvuran sayısı... • @odtüsbky 89 puan üstü mü 80 puan üstü mü hocam? Alan bazında sıralamalar vardı ösym nin sayfasında ordan bakacaktım ama bulamadım su an. • @pek12 P8'i 89,2 olan bir arkadaşın branş sıralamasına bakarken onun bölümünün işaretini kaldırıp hukuk seçeneğini işaretledim ve sonuç bu... P8'i 80 olan birisi Sadece hukuk işaretleyerek sıralamaya tıklasa belki net sonuç ortaya çıkar ancak elbette bunların YDS puanlarını bilemiyoruz. • @odtüsbky hmm ben de simdi branş sıralamasına baktım da hukuktan p8 80 üzeri rahat 450 kişi var ama kaçı kurumu düşünür ya da 80 yds si vardır bilinmez... napalım artik bana kadro mu yok hazine kaybeder:) • Açıklandı: http://www.cfcu.gov.tr/tr/node/65144

  Hukuktan hem maliye hem de iktisadın olduğu puan türünü seçerlerse YDS puanı 80 üstü olan bir kişiyi bile zor bulabilirler. O başvuran kişi de geçen senelerden beri her ilanda adını gördüğüm ve hatta SGK denetmen yrd. sınavına bile girip iktisat&maliye bilgisiyle İİBF'lilerle yarışan birisi. ÇEKO ve Gıda Mühendisliği de birer kişi...

  Kuruma başvuran 35 kişi hak kazanıp 8 kişi hak kazanamamış çok ilginç... Keşke her kurum böyle hak kazanamayanların da listesini açıklasa... • @odtüsbky O hukukçudaki rahatlık kimsede yoktur şimdi be :)) • @armindo almak zorunda değiller 🙂 • @burcuburcu değiller tabi ama yine de büyük rahatlık :)) • Ceko mezununu alırlarsa ceko mezunları için çok güzel bir alternatif halini alabilir ama almazlarsa durum değişir. • çan varsa hukukçu baya baya rahat olur 😄 mülakata çalımaya başlasın 😄


Log in to reply
 

Baskent Kariyer