Soru Bankasi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI • T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
  YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
  I. GENEL BİLGİLER
  Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer
  memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı
  kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara
  atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  Alan Sayı
  İktisat 8
  Uluslararası İlişkiler 6
  İşletme 4
  Kamu Yönetimi 4
  Hukuk 4
  Endüstri Mühendisliği 4
  TOPLAM 30
  Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı
  aday sayısı kadar personel alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
  Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile
  disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
  II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
  Sınava katılabilmek için;
  1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
  2)En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat,
  işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen
  bölümlerinden mezun olmak,
  3)Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,
  4)T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
  Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında
  yapılacak sıralamada,

  • İktisat alanı için KPSSP-14 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en
   yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak,
  • Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-34 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak
   sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,
  • İşletme alanı için KPSSP-24 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en
   yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,
  • Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-29 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada
   en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,
  • Hukuk alanı için KPSSP-4 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en
   yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,
  • Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden başvuruda bulunanlar arasında yapılacak
   sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,
   Sıralamalarda son aday ile aynı puan alan adaylar da sınava çağırılacaktır.
   5)Yazılı sınav tarihi itibariyle ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
   Tespit Sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (B) düzeyinde puan almış
   olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye
   sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin
   denklik gösterdiği güncel tablolara göre yapılacaktır.) gerekmektedir.
   Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren Bakanlığın
   internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.
   Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma
   şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları
   da geçersiz sayılacaktır.

  B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:
  Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.
  YAZILI SINAV
  Yazılı (klasik) sınav: Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Endüstri
  Mühendisliği) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı
  (bölümü) tercih edeceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  YAZILI SINAV KONULARI
  Alan Bilgisi Sınavı:

  • İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-
   Banka
  • Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk,
   Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat
  • İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel
   İşletme
  • Kamu Yönetimi Alanı: Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset İlişkisi, Cumhuriyet
   Dönemi Türk İdare Tarihi, İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları
  • Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar
   Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku
   (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
  • Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik
   İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması
   Genel İktisat konu başlığı tüm bölümler için ortak olacaktır. Adayların kendi bölümleri ile ilgili konu
   başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı
   anlamına gelmemektedir.
   Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları %80 alan bilgisi, %20
   Genel İktisat şeklinde olacaktır.
   Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı puan ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması
   gerekmektedir.
   YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
   Yazılı sınav 18 Kasım 2017 Cumartesi günü 10.00 –15.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Sınav yerinin
   tam adresi sınava katılmaya hak kazanan adayların Bakanlığın internet sitesinde yayınlanması sırasında
   açıklanacaktır.
   SÖZLÜ SINAV
   Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü
   sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar
   mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava
   alınacaktır.
   Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte
   Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da
   tebligat yapılmayacaktır.
   SÖZLÜ SINAV KONULARI:
   Sözlü sınav, adayların;
   a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   e) Genel yetenek ve genel kültürü,
   f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
   Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri
   için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam
   puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

  Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe
  doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu
  nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.
  III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:
  Başvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 27 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitiminde
  (18.00) sona erecektir.
  Başvurular “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yoluyla yapılan
  müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  GEREKLİ BELGELER
  Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
  a) T.C. Kimlik Numarası,
  b) KPSS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç puanı,
  c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik
  belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.)
  Başvuru yapacak adaylar vesikalık fotoğraf, diploma ve yabancı dil belgesini taratarak (.JPG formatında) ilgili
  bölümlere eklemeleri gerekmektedir.
  Eksik belge ve bilgi ile müracaatta bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınava
  gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı)
  bulunduracaklardır.
  SINAVLARA İTİRAZ
  Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün
  içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak olup, süresi dışında yapılan itirazlar
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
  NİHAİ SONUÇ
  Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  İletişim bilgileri:
  T.C. Ekonomi Bakanlığı
  Personel Dairesi Başkanlığı
  Tel: 0 312 204 9530-9532-9528-9511 • Geldi gönlümün efendisi • yds istemiyor mu ben mi göremedim. 🙂 • pardon istiyormuş. • @james-buchanan İstiyor hocam, hem de B düzey istiyor. Duyumlar doğruymuş 🙂 • rezalete bakar mısın ya. dış ticaret uzman yardımcısı alacaklar. bölümler içinde uluslararası ticaret yok. biz boşu boşuna okuduk bu bölümü. • maliye bakanlığına maliye bölümü okuyanların girememesi gibi bir şey. • Ulan 76.25 aldığımı öğrendiğim gün 80 isteyen ilan geldi. C seviyeye mi sevineyim yoksa 3 soru yapamadığıma mı üzüleyim.

  Bu bir dram 😕 • Tahmin etmesi zor ama puan ve sıralama ne kadar düser sizce ? • 2015'te bir kerelik 70'e düşürdükleri YDS şartını 80'e çekmeleri hukuk haricindeki bölümleri etkilemez ve bol bol o kadroları doldururlar, ancak geçen sene Hazine Müsteşarlığı hukukçular için 5 kişilik kontenjan açıp 70 YDS şartıyla yazılı sınava 100 kişiyi çağırdığında KPSS puanı olarak 80'i geçen sadece 81 kişi vardı. Bu kez de hukukta 80 kişilik kontenjan dolmayacak bence. Maksimum 40-45 kişi sınava hak kazanır... Listeler açıklanınca uluslararası ilişkiler en yüksek taban puanla kapatan yer olabilir. Ancak yine de 80'i geçen her ilgili bölüm mezununun başvurması gereken bir ilan... • @odtüsbky hocam bence ciddi sekilde inebilir puanlar. Iktisat için konusuyorum, 24 kişi ve 60 yds ile 89a indi. 160 kisi ve 80 yds ile 80e yakin kapatir gibime geliyor. • @armindo 24 kisi dedigim rtuk ilaniydi tabi onu yazmayi unutmusum 😐 • 2015 sınavı hariç geçmiş yılların çıkmış sınav soruları için link verilmiyor. Zaten girdikten onra çıkınca ana ekrana dönüyor. Çıkmış soruları siteden bulmak çok zor ancak size her zaman deneyebileceğiniz yöntemi söyleyeyim:

  www.ekonomi.gov.tr nin sol yukarısındaki "kurumsal" sekmesine tıklayın. Sol tarafta çıkan kutuyu aşağı doğru kaydırarak "insan kaynakları"nı seçin. Orada "Geçmiş Dönemlere Ait Yazılı Sınav Soruları" sekmesini göreceksiniz. Yalnız şunu unutmayın ki, 2015'teki yani son yapılan sınavda önceki yıllar gibi değil, kısa cevaplı çok miktarda soru soruldu ve önceki sınavda sınava girecekler listesi açıklanmayıp herkes sistemden bilgilerini girip sınava hak kazanıp kazanamayacağını sorguladı.

  YDS'nin açıklanmasından sonra ilanın verilmesi de çok manidar :))

  @armindo hocam, haklısınız. Geçen sene Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı da 80 YDS şartı koyup her İİBF bölümünü kendi puan türüyle çağırdı ve toplamda 240. kişinin puanı 86,00'ydı. Bu durumda iktisat, u.a. ilişkiler, işletme ve kamudan sınava gireceklerin toplamı 440. Bu da her bölümde taban puanların 85 altına çok rahat inebileceğini gösteriyor. Bu sene KPSS'ye hazırlananların kaçının son 2 yıl itibarıyla min. 80 YDS'si var bilemiyoruz. Bu nedenle her bölümün kaçla kapatacağını kimse bilemez... Ancak 80 üstü puanı olup başvuracaklar bile her ihtimale hazırlandıkları başka bir sınav yoksa hazırlığa başlasınlar... • Sadece 2015 değil 2014 ve 2013 yıllarındaki alımlarda da kurum 70 istemiş. Nitekim yönetmelikte de en az 70 yazıyor. Bir de geçen seneki hazine ilanında dil koşulu en az 70ti. Mülakattakilerin çoğunluğu da yds de 70-80 arası yığılmışlardı...Ben çok istememe rağmen başvuramıyorum bu ilana ama başvuracak herkese hayırlı olsun inşallah.

  Kurum dili yükseltti ama dili düşük olanların son şans olarak başvurmasını sağlamak adına YDS nin açıklanmasını bekleyerek prestijini bir kez daha belli etti. Umarım tüm süreç layığıyla işler. • Yds 80 fazla olmus 😑 • İktisat alanı için 80'e düşeceğini düşünüyorum. Sorular genel olarak sitesinde yer alan sorular gibi gelir. Son sınavda sınavı Gazi Üniversitesi hazırladığı için soru stili farklı gelmişti. Bir de önceden beri sınavda yer alan ingilizce-türkçe çeviri ve kompozisyon kısımları da kaldırıldı. Yurt dışı tayin imkanları da olan ve girenlerin memnun olacağı bir kurum diyebilirim. Kurum binası da Eskişehir yolunda Halkbank Genel Müdürlüğünün eski binası. Herkese iyi çalışmalar. • Maliye ve dış ticaret bölümün olmaması, endüstri mühendisliği olması aslında türkiyedeki eğitim kalitesinin en güzel özetidir. Gecenlerde hazine mustesarligina gida muhendisi, kimya ... bölümünden öğrenci alıyorlardı. Madem böyle bi sacmalık var herkes eşit şartlarda yarışsın. (kendim icin istemiyorum bunu, bu meslekler İİBFnin hakkı ) • Dış Ticaret Uzmanlığı; Kalkınma, Hazine, Devlet Personel, Yasama ve Başbakanlık uzmanları ile birlikte idari teşkilatın en köklü ve kaliteli uzmanlıklarından birisidir. Kalanların görevleri azalmış, geleceği belirsiz hale gelmiş de olsa Dış Ticaret Uzmanları hala aktif olarak üzerine düşeni yapmaktadır.

  Bakanlığın kurumsal kimliği çok üst düzeydedir. Daire başkanlığı ve üstü idari kadroların yüzde 95’i kuruma yıllar önce giren Dış Ticaret Uzmanlarıdır. Böyle bir örnek idarede sadece Rekabet Kurumunda görülebilir ki Ekonomi Bakanlığı çok daha büyük bir teşkilattır.

  Uzmanlar çok değişik alanlarda, kısmen rotasyonlu olarak çalışırlar. Yurt dışı eğitim, görev birimden birime değişmesine rağmen yılda en az 1-2 kez olur. Uzmanlığı atananlar 3-4 yıl içinde iki yıllığına yurt dışı ticaret ateşeliklerine gönderilirler. Bu süreçte günlük yurt dışı harcırahı (120-160 euro arası) ve maaşlarının 2/3 ünü alırlar. Avrupaya atanan uzmanlar bu süreçte yüksek lisans yapma fırsatı bulurlar. Dil ve yüksek lisansı geliştiren uzmanlar dönüşlerinde çok kısa sürede daire başkanlığına atanırlar. Kurumda 40 yaş altında onlarca daire başkanı bulunmaktadır.

  Öte yandan negatif özelliklerine bakarsak köklü ve liyakatlı bir uzmanlık olmasına rağmen Hazine, DPB, Kalkınma uzmanları gibi fark yaratacak, gerçek bir bilgi birikimi ve mevzuat bilgisi gerektirecek somut bir uzmanlık değildir. Bu nedenle çok köklü olmasına rağmen başarısı ile başka bir bakanlığa, kuruma üst düzey bir bürokrat kadrosuna (ya da güzel bir maaşla özel sektöre) atanan uzman yoktur (Kalkınma, DPB, Başbakanlık uzmanlarında çokça olmasına rağmen). 3-5 yıllık çalışan kamudaki çalışkan bir uzman ya da özeldeki bir gümrük müşaviri pekala bir Dış Ticaret Uzmanının yaptığı işi 1 ayda öğrenebilir.

  Müşavirliklerdeki görevlendirmelerde bağlı bulunan konsolosluklar ya da büyükelçiliklerde konumunuz buradaki konsolos ve büyükelçiye bağlıdır. Bu konuda çok keyif alan ve çok sıkıntı çeken uzmanlar mevcut. Aynı zamanda lojmanı olan ve otelde kalmak zorunda kalınan müşavirlikler olduğundan maddi anlamda çok ciddi kazançla ya da büyük borçlarla dönen uzmanlar mevcut.

  Bitirmek gerekirse kurumun eski çalışanları çok kaliteli ve elittir. Son yıllarda giren uzmanlardan ise ayrılışlar mevcut. Bu ayrılmalar bakanlıkta ciddi anlamda şaşkınlık yaratıyor. İş yoğunluğu çok yüksek olmayan, kendinizi geliştirmenizin bakanlık içinde direk olarak size geri dönüşü olacağı bir bakanlıktır.

  Saygılar, başarılar. • Puan türleri gayet iyi ayarlanmış ancak sınav konuları aynı olunca genel anlamda bir değişen bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Ösym ne yazık ki hesaba kattığı şeylerin arka planını ihmal ediyor veya atlıyor. • Arkadaşlar ben Kasım'da askerim. Herhangi bir şekilde bu sınava girebilme şansım var mı?


Log in to reply
 

Baskent Kariyer