Soru Bankasi

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (2018) • T.C.
  BAŞBAKANLIK
  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
  HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
  1- GENEL
  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu
  derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman
  Yardımcısı alınacaktır.
  ALAN ADET
  İktisat 5
  Maliye 3
  Hukuk 2
  Endüstri Mühendisliği 1
  İnşaat Mühendisliği 1
  Matematik 2
  İstatistik 2
  TOPLAM 16
  Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
  takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar
  arasında değişiklik yapabilir.
  2- SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
  Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları
  gerekmektedir:
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak
  (01/01/1983 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
  c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik
  fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya
  da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan
  mezun olmak,
  ç) ÖSYM tarafından 2016 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından
  (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
  d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21, 27 ve 28 Mayıs
  2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),
   İktisat alanı için KPSSP-14 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
  arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
  İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),
   Maliye alanı için KPSSP-19 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
  arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
  Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir),
   Hukuk alanı için KPSSP-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
  arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
  Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),
   Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda
  bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için
  sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
   İnşaat Mühendisliği alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda
  bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için
  sadece İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
   Matematik alanı için KPSSP-2 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
  arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
  Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir),
   İstatistik alanı için KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar
  arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece
  İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir),

  Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.
  3- BAŞVURU
  Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 25/12/2017 tarihinden
  05/01/2018 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.
  Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:
  a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden (http://www.hazine.gov.tr),
  b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 Kat 5, 06510 Emek /
  ANKARA” adresine şahsen,
  c) Yukarıda belirtilen Hazine Müsteşarlığı adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü).
  05/01/2018 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda,
  başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 05/01/2018 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00)
  kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  4- ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU
  Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf
  bulundurmaları yeterli olacaktır.
  Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
  a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları ve
  imzalayacakları “İş Talep Formu”,
  b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksek
  okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
  c) KPSS puan belgesinin fotokopisi,
  ç) YDS puan belgesinin fotokopisi,
  d) 4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

  5- SINAV ŞEKLİ
  Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
  Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

  • İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi.
  • Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.
   Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin
   Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre her bir sınav alanı
   kontenjanının 4 katına kadar aday sözlü sınava davet edilecektir.
   Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 puan
   üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru
   sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday Hazine Uzman Yardımcılığına
   alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.
   6- YAZILI SINAV KONULARI
   Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
   a)İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, Ekonometri,
   b)Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Finansmanı), Maliye
   Politikası,
   c)Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile
   Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler
   Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
   ç)Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim
   Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,
   d)İnşaat Mühendisliği Alanı: Statik, Mukavemet, Zemin Mekaniği, Betonarme, Topoğrafya,
   e) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık Hesapları, Genel İstatistik,
   f) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler.

  7- SÖZLÜ SINAV KONULARI
  Sözlü sınav, adayların;
  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
  Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin
  her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
  8- SINAV TARİHİ VE YERİ
  a) Yazılı sınav alan bazında Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 Emek/ANKARA adresinde aşağıda
  belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
  İktisat-Maliye Alanları 20 Ocak 2018 Saat 10:00
  Hukuk-Endüstri Mühendisliği-İnşaat MühendisliğiMatematik-İstatistik
  Alanları
  20 Ocak 2018 Saat 14:30
  Yazılı sınava katılacak adayların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava
  katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar
  giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
  b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda
  belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.
  9- KİMLİK BELGESİ
  Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir
  kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.
  10- KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI
  Sınavı asil veya (açıklanması durumunda) yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet
  sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine
  Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
  11- BİLGİ ALMA
  Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
  Telefon Numaraları: ( 0 312 ) 204 61 10
  ( 0 312 ) 204 64 69

  İnternet Sayfası: http://www.hazine.gov.tr
  Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 Kat 5, 06510
  Emek / ANKARA • 16 kişi mi? Neden bu kadar az yahu :( • Oh be nihayet bize de denk gelebilme ihtimali olan bir sınav :) • Bugünün 12 ilanı uzun suredir bekledigim hazine :) • Bize hüsran bugün


 • Yasaklı

  Evet uzun zamandır bekliyordu herkes ama kuş kadar kadro sayısı:/ • direkt sorayım arkadaşlar benim ekonometri bilgim 0. yetişir mi ? böyle basit anlatacak bir kaynak var mı ?


 • Mekteb-i Mülkiye Mözunları

  @ceks74 zaten temel şeyler soruyorlar ekonometride 1 ay fazlasıyla yeterli bir süre
 • Rekabet Kurumu

  Öncelikle ilan bekleyenlere hayırlı, işletme mezunlarına geçmiş olsun. İşletme mezunları Ağustos 2015'te açılan Dış Ticaret Uzman Yrd. alımında kendi bölümlerine yer verilmemesinden sonra yaşadığı 2. hayal kırıklığını yaşadı ama morallerini bozmasınlar. Bu sene AB Bakanlığı onlara özel kontenjan bile açtı.

  @accosator Hukukçular için a grubunda açılan kadro her daim azdır ve genellikle5-6 kişiyi geçmez. Bu sene ve geçen sene ihraçlardan beli bükülen BTK olmasa çift haneyi asla görmezdi. Hatta geçen seneye göre bu sene rakam olarak daha fazla ilan var.

  @armindo Rakam az haklısın ancak Hazine Müsteşarlığı gibi iyi bir kurumun her sene ilan açmasına şükredelim bence...

  @ceks74 Geçen Hazine alımında forumda hiç ekonometri bilmeyen bir forum üyesi sadece iktisat sorularını çok iyi yaparak mülakata kalmıştı ve yazılı sonrası forumdaki birkaç kişi de sürekli ekonometri çözmeden mülakata kalamazsın diye onun moralini bozmuştu ancak mülakatı hak kazanmakla kalmadı, işe alındı da... Yani az bir ekonometri bile bilseniz sınavı geçebilirsiniz. • p14 iktisat için kaça düşer sizce ? branş bazlı sıralamaları kaçırdım şuan bakılmıyor sanırım p14 86,6 iktisat branş bazında kaça tekabül ediyor bilen varsa duacı olurum :D • sabah sabah bu güzel haberle uyanmak harika oldu. gözümüz yollarda kalmıştı • Hazine biraz şaşırttı açıkçası. 30'lar 40'lar nerede kaldı? Sayı beklentilerin çok altında. 15 iktisat 10 işletme gördü bu gözler 😉 • @antimülakat keşke bu gözler de görebilseydi :D • @jbsay benim p14 88.48 iktisat alanında sıralamam 243 ..Ancak yds şartı olması puanları dusurecektir diye düşünüyorum.Benim yds 60 basvuramayacagim mesela .Bir elestirim de şu dil sınavını hazine neden kendisi yapmıyor .1.5 yıldır yds ye girmiyorum (ki Pek dilbilgisi ni ölçen bir sınav olarak görmüyorum.Ekonomik. makale çevirisi sorsalar dil sınavında daha yapıcı olacağını düşünüyorum.) • @blackmirror hocam TOEFL ve PTE de geçerli eğer 60 YDS sonrası yükselme varsa alabilirsiniz hemen PTE'yi diğeri gecikir de. • 5 kişi nedir yahu gerçekten çok az • @blackmirror benimde 400-500 arasıdır muhtemelen. Bakalım yds ne kadar etki edecek. • @impressiveunit hocam çeviri de gelismem var da speaking ve listening çok ta güvenemiyorum .Ayrıca sınav da 465 tl • @blackmirror e-yds de geç kaldı herhalde gerçi o da 300 eder gidip gelmesi, neyse hocam siz yine bakın diğer sınavlara kadar (yaparsa Kalkınma falan) alabilir misiniz?


 

Baskent Kariyer