Soru Bankasi

TİKA Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (2018) • TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

  I. GENEL

  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısı alınacaktır. Müracaatlar 08 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup 19 Ocak 2018 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.

  Giriş sınavı 29 Ocak 2018 – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

  1.Grup:
  İnşaat Mühendisliği
  2 Kişi

  2.Grup
  Mimarlık
  1 Kişi

  1. Grup :

  Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İİBF Fakülteleri 6 Kişi Toplam

  İktisat: 1 Kişi
  İşletme: 1 Kişi
  Kamu Yönetimi: 2 Kişi
  Uluslararası İlişkiler: 2 Kişi

  4.Grup
  Hukuk
  1 Kişi

  5.Grup
  İletişim Fakültesi
  1 Kişi

  II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

  Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:

  1. 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

  2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  3. 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

  4. Son başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan (A) grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS):

  a) Birinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

  b) İkinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

  c) Üçüncü grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 75 puan almış olmak,

  3.Grup Puan Türleri;

  İktisat P14
  İşletme P24
  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi P29
  Uluslarası İlişkiler P34

  d) Dördüncü grupta yer alanlar için KPSS P-4 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

  e) Beşinci grupta yer alanlar için KPSS P-3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

  1. 2016-2017 yılına ait Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (YDS) İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca veya Rusça dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

  III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

  1. TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 08 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 19 Ocak 2018 günü mesai saati bitimine (Saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

  2. Başvurular, elektronik ortamda doğrudan https://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

  3. Başvuru için istenen belgeler:

  a) Açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu

  b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

  c) KPSS sonuç belgesi aslı veya bilgisayar çıktısı,

  d) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği

  e) El yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,

  f) İki adet vesikalık fotoğraf,

  g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

  h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

  i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

  1. Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ

  1. Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

  2. Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecektir.

  3. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.

  V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

  1. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

  2. Sözlü sınavda adaylar;

  a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,

  b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d. Genel yetenek ve genel kültürü,

  e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

  VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN

  1. Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

  2. Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.

  3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.

  4. Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  5. Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

  6. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

  7. Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  VII. BİLGİ ALMA

  Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 70 70 – 73 – 74 - 75 numaralı telefonlarından, 0 (312) 939 75 15 no’lu faks ve/veya https://sinav.tika@.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir. • İlanlar ardı ardına geliyor • Vay canımın içi TİKA. Bana kadar maalesef puan düşmez. • p29 en düşük puanlarımdan biri. Bravo bana. • @sayıştay İlan henüz gelmedi dostum ancak bir aksilik olmaz ise 12 de sizlerle buluşmuş olacak inşallah. • Kamu yönetimi kaçla kapattı daha önce ? (geçmiş yıllardan takip eden arkadaşların bilgisine dayanarak soruyorum ) Abuk subuk biz kahin miyiz diye cevap vermemeniz dileğimle . • Geçtiğimiz alımın taban puanları şu şekilde dostlar;

  İktisat 1 kişi KPSSP 22 4 kişi çağırıldı. Taban puan; 96,67372

  İşletme 1 kişi KPSSP 23 4 kişi çağırıldı. Taban puan; 93,54056

  Maliye 1 kişi KPSSP 24 4 kişi çağırıldı. Taban puan; 90,15966

  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 2 kişi KPSSP 30 8 kişi çağırıldı. Taban puan; 91,56162

  Uluslararası İlişkiler 2 kişi KPSSP 33 8 kişi çağrıldı. Taban puan; 90,3014 • @paretowilfredo, içinde söyledi: TİKA Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (2018)

  @sayıştay İlan henüz gelmedi dostum ancak bir aksilik olmaz ise 12 de sizlerle buluşmuş olacak inşallah.

  O kadar hızlıyız diyorsunuz yani :D içeriden bağlantılar mı var • Arkadaşlar ilana başvurmayı düşünen varsa bana konum atsın, gelip indireyim. Başvurmayın da girek yav şuraya kurban olayım :D • @sayıştay 6.hissim kuvvetlidir dostum. • @titoizm Tercihiniyap.net /yikimekibi adresinden indirme tarifemizi inceleyebilirsin dostum. • O değil de bir aksilik olmazsa uluslar puanı 94 ile kapatacak. Biz en iyisi sözleşmeli deneyelim :P • @paretowilfredo, içinde söyledi: TİKA Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (2018)

  Geçtiğimiz alımın taban puanları şu şekilde dostlar;

  İktisat 1 kişi KPSSP 22 4 kişi çağırıldı. Taban puan; 96,67372

  İşletme 1 kişi KPSSP 23 4 kişi çağırıldı. Taban puan; 93,54056

  Maliye 1 kişi KPSSP 24 4 kişi çağırıldı. Taban puan; 90,15966

  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 2 kişi KPSSP 30 8 kişi çağırıldı. Taban puan; 91,56162

  Uluslararası İlişkiler 2 kişi KPSSP 33 8 kişi çağrıldı. Taban puan; 90,3014

  Eyvallah hocam. 86 puanım vardı 75 yds e-yds düşünüyordum hiç zahmet etmeyeyim bu durumda. • @sayıştay, içinde söyledi: TİKA Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (2018)

  @paretowilfredo, içinde söyledi: TİKA Uzman Yardımcılığı Alım İlanı (2018)

  @sayıştay İlan henüz gelmedi dostum ancak bir aksilik olmaz ise 12 de sizlerle buluşmuş olacak inşallah.

  O kadar hızlıyız diyorsunuz yani :D içeriden bağlantılar mı var

  Mit Müsteşarı bence :) • Yds olmasaydı iyiydi 86.99 elimizde kaldı p29 dan • akıyo bu gece maşallah 1er kisi aliyorlarmis iktisattan isletmeden... • En yüksek kapatma rekoru tika’da sanırım :) bu puanlar nedir 😂


 • Yasaklı

  @paretowilfredo guy duy il göçten de küçük haberleriniz var mı artık onlar gelsin ilanlar geliyor ama hep yüksek kapatıyor :)


 • Rekabet Kurumu

  @monser Bence bu puanlar sizi yanlış yönlendirmesin. Bence Uluslararası İlişkiler hariç bu sene TİKA'daki puanlar düşecek. Uluslar alanı 94'ün altına düşmeyecek bkz. AB Bakanlığı listesi: https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/pdb/aday_listesi.pdf

  Sebebine gelince, geçen yıllarda hem YDS şartı hem de puan türlerinde %30 YDS etkisi vardı ve doğal olarak çok yüksek kapatıyordu. Bu sene o puanlarda YDS etkisi olmayacağından Yukarıda verdiğim linkte göreceğiniz üzere İktisat ve İşletme alanlarında 90 altına düşecek. Ancak yine de yukarıdaki sıralamaları görüp enseyi karartmayın zira AB Bakanlığı 2013'ten beri yapılan YDS'lerden B seviye istediği için TİKA'ya bazı B seviye YDS'si olan adaylar başvuramayabilir. Sadece Kamu Yönetimi'nden ne olur öngöremiyorum zira Ekonomi Bakanlığı listeleri açıklamıyor... • Geçen sene yazılı sınav yapmıştı diye hatırlıyorum, hatta siyaset bilimi filan sorulmuştu. Yanlış hatırlıyor da olabilirim tabi


 

Baskent Kariyer