Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

TEİAŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI 2018
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
  MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Giriş Sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
  I - YAZILI SINAVIN TARİHİ ve YERİ
  Sınav, 07 Nisan 2018 Cumartesi günü 09.00 - 12.00 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında “TEİAŞ Genel Müdürlüğü Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 Balgat/Çankaya/ ANKARA” adresinde yapılacaktır.
  II - SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

  1. ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P-48 puan türünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak ve sınava başvuran adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır).
  2. 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az 60 puan veya 2016, 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM'nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmak.
  3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak.
  4. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir).
  5. Eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.
  6. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.
  7. TEİAŞ dışında herhangi bir kuruma karşı hizmet taahhüdünde bulunmamak.
  8. Askerliğini yapmış, erteletmiş veya askerlikten muaf olmak.
  9. Görevini devamlı olarak yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
  10. Sicil, tutum ve davranışları bakımından Müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.
  11. Başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri süresi içinde “Sınav Başvurusu” bölümünde belirtilen adrese ulaştırmış olmak.
   III - SINAV BAŞVURUSU
   Başvurular, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak olup 09 Mart 2018 Cuma günü saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
   Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) (06520) Balgat/ Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bu tarihten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
   IV - BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
  12. Sınav Başvuru Formu (www.teias.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Bütün yazılı tebligatlar bu formda belirtilen adrese yapılacaktır).
  13. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi.
  14. Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) puanını gösterir belge.
  15. Yüksek Öğrenim Kurumu diploması, bitirme belgesi veya ilgili mercii tarafından tasdik edilmiş denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Diploma veya bitirme belgesinin başvuru esnasında aslının ibraz edilmesi halinde sureti TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanabilecektir).
  16. Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf.
  17. Eksik belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınavı kazanmış olsalar dahi, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların; sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.
   V - SINAV GİRİŞ BELGESİ
  18. Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar 23 Mart 2018 Cuma günü “www.teias.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
  19. Sınava katılma şartlarını taşıyan adayların Sınav Giriş Belgeleri, 26 Mart 2018 - 06 Nisan 2018 tarihleri arasında saat 16.30’a kadar “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2 A Blok (Kat: 15) Balgat/Çankaya/ANKARA” adresinden adaylara şahsen teslim edilecektir. Alınmayan Sınav Giriş Belgeleri, sınav günü de sınav salonunda temin edilebilecektir.
  20. Adaylar sınava, TEİAŞ tarafından verilecek fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ile gireceklerdir.
   VI - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI
  21. HUKUK
   a) Anayasa Hukuku
   b) Ceza Hukuku : (Ceza Kanunun Genel Hükümler Başlıklı 1 inci Kitabı ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
   c) Medeni Hukuk: (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)
   d) Borçlar Hukuku: (Genel Hükümler)
   e) Ticaret Hukuku: (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak)
   f) İş Hukuku
   g) İcra İflas Hukuku
  22. İKTİSAT
   İktisat teorisi ve politikası, para, banka kredi, konjonktür, milli gelir, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kurumlar, güncel ekonomik sorunlar.
  23. MALİYE
   Maliye teorisi ve maliye politikası, Türk vergi sistemi ve kanunlarının esasları, kamu giderleri ve gider konularının esasları, bütçe ve bütçe çeşitleri, kamu borçları,
  24. MUHASEBE
   a) Genel Muhasebe,
   b) Mali Analiz Teknikleri,
   VII - SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
  25. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.
  26. Giriş sınavında tam not; yazılı ve sözlü sınavlarda 100 puandır.
  27. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarından alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.
  28. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında en yüksek başarı puanını almış ilk 20 aday çağrılacaktır. (Yazılı sınavda eşit başarı puan almış olmaları nedeniyle 20. aday sayısının birden fazla olması halinde, bu başarı puanına sahip adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır). Diğerleri için yazılı sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
  29. Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava çağrılacakların listesi, “www.teias.gov.tr” internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılır.
  30. Sözlü sınav, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda ayrıca, adayların zekâ, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranışları gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.
  31. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.
  32. Başarı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
  33. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa başarı notu üstün olanlar tercih edilir. Başarı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
  34. Giriş sınavını kazanan adaylar, www.teias.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca kendilerine TEİAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.
  35. Sınavla ilgili (0312) 203 85 46 - 203 85 51 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.


 • @paretowilfredo hocam meslek tanıtımı için top sende 🙂 özellikle turne süresi 🙂 • Bildiğin bir daha kpss yapıyor. Osym'den daha mı kaliteli hazirliyosun soruları. Ne garip bir döngü bu kpss a süreci😂 • @genclerbirlikli turne süresi uzundur hocam buranın hani resmiyette ne kadar bilmiyorum ama uygulamada denetlenecek yer çok müfettiş sayısı az. • Bu ilanla niye kimse ilgilenmedi, bu 657 ye tabi değil mi , yds var diye mi kimse basvurmuyo nedir arkadaslar ? • @shady1 biz seninle bu sınavda da görüşürüz kardeşim 😉 • @shady1 benden kaçmadı hocam ilgilendim 😄 • @genclerbirlikli sen zaten bankosun dostum 😀 • @keymarsh yine mi sen dostum 😂 yine elenir miyiz ne dersin 🤣 • @shady1 sırf elenmek için giriyoruz bu sınavlara zaten 😅 otomatiğe bağladı artık ya.. listelere bakarken nasılsa yokuz diye bakıyoruz... Torpilsizelere selam olsun 😎 • Kurum hakkında bilgisi olan?

  Tanıtım yazısı gelecek mi @paretowilfredo • @keymarsh Hazırlıyorum dostum yarına yetiştirmeye çalışıyorum inşallah. • @paretowilfredo çok teşekkür ederim KİTler hakkında kapsamlı bir yazı güzel olur aslında hiç bilmiyoruz • Noter onaylı diploma istiyor, e-devletten olanı kabul etmiyor. Bir kaç kişi daha arasa söylese belki kabul ederler. 0312 203 85 46 • @keymarsh kendileri aslı gibidir yapıyor mu? • @aliveli bilemiyorum sormadım • Dostlar MESLEK TANITIMI; biraz gecikti ancak özellikle turne ve ücret konularını netleştirmek için bekledim. Kurul ile bir görüşme yaptım bilgi almak için bekledim. Turneye dair detaylar dahil meslekle ilgili tüm detayları bulacağınız yazımız için buyrun;

  https://www.tercihiniyap.net/meslek/teias-mufettis-yardimciligi-meslegi-sinavi-ve-maasi • @paretowilfredo hocam ilanda test usulü olacak yazıyor haberde klasik diye belirtmişsiniz • Teiaş imkanları, çalışma ortamı ve iş tatmini bakımından sadece Enerji Bakanlığı ve ilgili kuruluşları değil, Türkiye'nin en iyi kuruluşlarından birisidir. Çalışanlar kurumlarından genel anlamda memnundur, Enerji Bakanlığına bağlı diğer kurumlardan (EÜAŞ, TEDAŞ, TETAŞ) buraya geçmek için insanlar uzun süreler uğraşırlar. Özelleştirilme imkanı diğer kurumlara göre düşük, yaptıkları iş daha az ve ama daha önemlidir. Personel ve idarecileri yetkin insanlardır. EPDK'dan kuruma atanmış bir çok kişi vardır.

  Enerji Bakanlığı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının şu avantajı da vardır. bir kurumda kendinizi gösterirseniz o kurumda yükselme ihtimaliniz varken burada aynı bakan onayıyla yapıldığı için daha geniş bir yelpazede kariyer oluşturabilirsiniz. Örneğin Teiaşta bir başmüfettiş olan birinin TEDAŞ, Enerji Bakanlığı ya da EPDK'ya daire başkanı olması tuhaf olmaz (''Normal Şartlar Altında'').

  Kurum özel olmasına rağmen TMO, TCDD gibi Kitlerde olduğu gibi teftiş kurulu başkanlığı 657'ye tabidir. O yüzden iş garantisi ile ilgili problem olmayacaktır. Teftiş ile ilgili bilgiler illa ki sınırlı olacaktır, ancak kurum kalitesini gözetirsek bence saklı hazine bir ilandır bu.

  Kolay gelsin, başarılar. • 60 YDS İSTEMİŞ VE P-48 PUANI.. KAÇA DÜŞECEK MERAK EDİYORUM.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur