Soru Bankasi

İST MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI İLANI • aslında a ve b grubu bir ilan ama b grubu ağırlıklı olduğu için buraya açtım başlığı

  İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

  PERSONEL ALIMI DUYURUSU

  1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB) Uzman Yardımcısı, İdari Memur ile Şoför kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 29 (Yirmidokuz) personel alınacaktır.

  2- Sınava Katılma Şartları

  Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

  c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

  d) Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakülte yada 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak , Şoför için lise mezunu olmak

  e) 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

  f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

  h) Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak;

  i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

  j) Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden, ÖSYM tarafından 2016-2017-2018 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

  k) Uzman Yardımcılığı kadrosu için 22-29 Mayıs 2016 ve 21-28 Mayıs 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Lisans Bölümler için) 22-29 Mayıs 2016 ve 21-28 Mayıs 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Ön Lisans) 16.10.2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak, Şoför kadrosu için 20.11.2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

  l) En az 5 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Şoför Kadrosu İçin)

  BAŞVURU ŞARTLARI

  MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

  ÖĞRENİM SÜRESİ

  KPSS PUAN
  TÜRÜ

  ALINACAK PERSONEL SAYISI

  İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

  KPSS YILI

  BAŞVURU KODU

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  4 YIL

  KPSSP3

  9 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 1

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  4 YIL

  KPSSP26

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2017

  UZM 2

  Ekonometri

  4 YIL

  KPSSP24

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2017

  UZM 3

  Kamu Yönetimi

  4 YIL

  KPSSP39

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2017

  UZM 4

  Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mühendislik Fakültesi

  4 YIL

  KPSSP1

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2017

  UZM 5

  Mimarlık

  4 YIL

  KPSSP1

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2017

  UZM 6

  Maden Mühendisliği

  4 YIL

  KPSSP 3

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 7

  Kimya Mühendisliği

  4 YIL

  KPSSP 3

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 8

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği

  4 YIL

  KPSSP 3

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 9

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  4 YIL

  KPSSP3

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 10

  Endüstri Mühendisliği-Bilgisayar Mühendisliği-İstatistik

  4 YIL

  KPSSP3

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 11

  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

  4 YIL

  KPSSP3

  1 Uzman Yardımcısı

  İngilizce

  2016 ve 2017

  UZM 12

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  4 YIL

  KPSSP3

  1 İdari Memur

  2016 ve 2017

  IDR 1

  İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe

  4 YIL

  KPSSP3

  4 İdari Memur

  2016 ve 2017

  IDR 2

  Dış Ticaret

  2 YIL

  KPSSP93

  3 İdari Memur

  2016

  IDR 3

  Lise

  Lise

  KPSSP94

  1 Şoför

  2016

  TOPLAM

  29

  3- Başvurular, istenilen KPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

  4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

  1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

  2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

  3- İki adet vesikalık fotoğraf,

  4- Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

  5- KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

  6- Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,

  7- Güncel Özgeçmiş (CV)

  8- B sınıfı Sürücü Belgesi (Şoför kadrosu için)

  *Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

  5- Başvuru Adresi

  Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 13 Temmuz 2018 tarihi saat 18.00'e kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

  Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

  6- Sözlü Sınav

  Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

  7- Kimlik Belgesi

  Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  ADRES

  TELEFON

  İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

  ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

  NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

  KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

  0(212) 454 00 00 • Uluslararası ticaret ve işletmecilik mezunuyum arkadaşalar iibf p3 80 gelme ihtimali var mı ? Ya da p26 89? Bir de maaş konusunda bilginşz var mı sonuçta istanbulda ? • @frustration, içinde söyledi: İST MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI İLANI

  t

  Diğer ihracatçı birlikleri ilanlarının puanlarını araştırabilirsiniz, genellikle 80 in altında kapatıyor. p26 hakkında fikrim yok ancak mülakata kalırsınız heralde o puanla. • @keynesinruhu maaşları özlük hakları hakkında bilgin var mı hocam? Diğerlerinde baktım da 18 maaş alınıyormuş. Doğru mudur? Bir de aslında bölümümle alakalı olduğu için istediğim bir yer. Sanırım başvuracağım. • Mülakat istanbulda olur değil mi • @genclerbirlikli

  Hocam 2016 P3 iktisat bölümünden 83 puan var. Sanırım idari memurluk için başka bir şey gerekmiyor. Olur di mi..?

  Dil falan lüzum olmasa gerek..? • @frustration hocam 18 maaş işi doğru ama ihracatçı birliklerinde bir maaş 3.000 tl gibi bir şey yani ay sonunda merkez uzman yardımcısı gibi bir maaş geçer. Dil tazminatı alabilirsiniz. Mesai sanırım diğer kamu kurumlarından yarım saat daha fazla, statü sözleşmeli personel. Bildiklerim bunlar. • @aliveli eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim bilgiler için. • @figo102009 başka şeye gerek yok hocam başvurun gelme ihtimali yuksek • @genclerbirlikli, içinde söyledi: İST MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI İLANI

  @figo102009 başka şeye gerek yok hocam başvurun gelme ihtimali yuksek

  Hocam o zaman direkt başvurup ardından siralamaya girersek sadece mülakata giriyoruz di mi?

  Ayrıca çalışma yeri istanbul muydu?

  Ve bu puana olur mu ne dersin acep...?? • @figo102009 tüm sorularına cevabim evet hocam 🙂 istanbulda çalışılır, yazılı yok ve gelme ihtimali yüksek başvurmakta fayda var • Akib 12 kişi çağırdı 84 ile kapattı itkib 32 kişi çağırdı 82.7 ile kapattı buna göre gelir gelmez hesabı yapılabilir. • @genclerbirlikli, içinde söyledi: İST MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI İLANI

  @figo102009 tüm sorularına cevabim evet hocam 🙂 istanbulda çalışılır, yazılı yok ve gelme ihtimali yüksek başvurmakta fayda var

  Hocam o zaman ben direkt başvurayım. Zaten istanbulda oturuyorum. Inşallah olur ya 😞

  Mülakatında ne sorarlar acaba ?

  Bide bu iş kabataslak büro personeli gibi mi olur? Neye bağlı çalışırız biz (4/B mi..?) • 2 kere elenenler bir daha başvuramıyor bunu da göz önünde bulundurun derim. 😁 • @keynesinruhu, içinde söyledi: İST MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI İLANI

  2 kere elenenler bir daha başvuramıyor bunu da göz önünde bulundurun derim. 😁

  Sıfır elenme hocam 😄

  Ne soracaklar hiç bilmiyoruz 😃

  Bi boyumuzun ölçüsünü alalım.. )) • Merhabalar bazı kurumlarda şöyle bir durum oluyor. İibf yazdık sbf kabul etmeyiz ya da kamu yönetimi yazdık siyaset bilimi ve kamu yönetimi kabul etmeyiz gibi. Sbf mezunu olup önceden başvurusu kabul edilen var mı? • @arocey büyük ihtimal kabul ederler ama arayın sorun en doğrusu o olur. • @meç Ben de öyle düşünüyorum, ararım zaten yarın ama kabul edilen varsa en azından emsal olur diye sordum. Ptt bi kez böyle bi saçmalık yapmıştı. O nedenle bi sormak istedim. • Ptt için bu durum söz konusu olmuştu. İlan metninde kamu yönetimi yazıyor diye sbky mezunlarını kabul etmemişlerdi. • Uzman ve idari memur arasında iş bakımından pek fark yoktur hemen hemen aynı işleri yaparlar, maaş olarak uzman yardımcısı YDS'den dolayı 200-300 TL arası fark alır. Kurum'da 12 maaş+4 İkramiye+2 Prim vardır. Diğer ihracatçı birliklerine nazaran %20 daha fazla ücret alır- İstanbul Tazminatı. Bunların hepsini ortalamaya vurursak bir idari memur 4.000-4.500 arası bir ücret alır. 6 tane sektör şube vardır, eğer sektör şubede çalışırsanız yurt dışına gitme olasılığınız çok yüksek olur. Kurum, diğer A Kadrolara geçme aşaması olarak mükemmel yerdir. Bir kaç ay önce çalışma saatleri 9:00 ila 17:30 idi ancak yeni bir yönetmelik ile çalışma saatlerinin 1 saat artmış olması gerekiyor. Daha farklı sormak istediğiniz şeyler var ise cevaplayabilirim


Log in to reply
 

Baskent Kariyer Aksoyuzem