Baskent Kariyer Ales Baskent Kariyer KPSS B

Sağlık Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 2019


 • Sayıştay Denetçileri

  Sağlık Bakanlığından:
  SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI İLANI

  İlan Metni;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/saglik-bakanligi-saglik-uzman-yardimciligi-alim-ilani-2019-h9604.html

  MESLEK TANITIMI;

  https://www.tercihiniyap.net/meslek/saglik-uzman-yardimciligi-meslegi-nedir-sinavi-ve-maasi-nasildir-h6803.html

  I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:
  Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma
  sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.
  II. BAŞVURU TARİHİ:
  a) Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir.
  III- SINAV TARİHİ VE YERİ
  a) Sınav Tarihi: 17 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arası
  b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
  Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet
  adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik
  belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde
  fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
  IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
  b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
  edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
  c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında
  her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,
  d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar),
  şartları aranır.
  20.12.2019 “CUMA” NAMIK
  10978
  “EBYS”
  “ÇEŞİTLİ İlanlar”
  2
  V- BAŞVURU ŞEKLİ
  Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi
  Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
  VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
  a) www.yhgm.saglik.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı).
  b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak)
  c) Yükseköğrenim lisans diplomasının/çıkış belgesinin Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama
  kodlu mezuniyet çıktısı.
  ç) KPSS sonuç belgesinin üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde bilgisayar çıktısı.
  Başvurusunu yapan adaylar, başvuru evrakını en geç 30 Ocak 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar; “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent
  Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 06800 Çankaya/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya Acele Posta Servisi (APS) ile
  gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Evrakını elden teslim etmek isteyenler, bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla
  teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel
  Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  Başvuru formu imzasız olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
  VII- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ
  Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek
  olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.
  Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
  Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
  www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  VIII- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ
  Yarışma sınavı tek aşamalı olup, sözlü sınav şeklinde olacaktır.

  20.12.2019 “CUMA” NAMIK
  10978
  “EBYS”
  “ÇEŞİTLİ İlanlar” 3
  IX- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI
  Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
  a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 657
  sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
  Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onikinci Bölüm)) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
  d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
  e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
  f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
  X- SINAV SONUCUNUN DE
  ĞERLENDİRİLMESİ
  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
  ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
  Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması
  durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak
  uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
  Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları
  için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.
  XI- SINAV SONUÇLARININ İLANI
  Sınav sonucu www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  XII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
  Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde
  Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
  20.12.2019 “CUMA” NAMIK
  10978
  “EBYS”
  “ÇEŞİTLİ İlanlar”
  4
  XIII- ATAMA İŞLEMLERİ
  Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde
  yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık merkez teşkilatı ilgili atama birimi tarafından yapılacaktır.
  Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı
  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek
  ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.
  Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal
  edilir.
  XIV- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  T.C. Sağlık Bakanlığı
  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi
  Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA
  Telefon: 0 (312) 585 17 42 - 43 - 44 - 45
  Kamuoyuna ilanen duyurulur.
  SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
  KADRO İLAN TABLOSU
  S.N. Mezun Olunan Bölüm
  Kontenjan
  Sayısı
  Sınava Çağrılacak Aday
  Sayısı
  KPSS Puan
  Türü
  Taban
  Puan
  Hizmet
  Sınıfı
  Kadro
  Dereceleri
  1 Hukuk 1 4 KPSSP 4 70 GİH 5, 7 ve 9
  2 İşletme 3 12
  KPSSP 24
  KPSSP 25
  KPSSP 26
  KPSSP 27
  70 GİH 5, 7 ve 9

  20.12.2019 “CUMA” NAMIK
  10978
  “EBYS”
  “ÇEŞİTLİ İlanlar”
  5
  3 İktisat 3 12
  KPSSP 14
  KPSSP 15
  KPSSP 16
  KPSSP 17
  70 GİH 5, 7 ve 9
  4 Maliye 3 12
  KPSSP 19
  KPSSP 20
  KPSSP 21
  KPSSP 22
  70 GİH 5, 7 ve 9
  5 Kamu Yönetimi 4 16
  KPSSP 29
  KPSSP 30
  KPSSP 31
  KPSSP 32
  70 GİH 5, 7 ve 9
  6 İnşaat Mühendisliği 3 12 KPSSP 1 70 GİH 5, 7 ve 9
  7 Endüstri Mühendisliği 1 4 KPSSP 1 70 GİH 5, 7 ve 9
  8 Biyomedikal
  Mühendisliği
  1 4 KPSSP 1 70 GİH 5, 7 ve 9
  9 Mimar 2 8 KPSSP 1 70 GİH 5, 7 ve 9
  10 Biyoloji 1 4 KPSSP 1 70 GİH 5, 7 ve 9
  11 Kimya 1 4 KPSSP 1 70 GİH 5, 7 ve 9
  12 İstatistik 1 4 KPSSP 12 70 GİH 5, 7 ve 9
  TOPLAM 24 96
  10978/1-1 • Kaça duserciler gelmeden önce. İktisat kaça düşer 🤣🤣


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Ulus yok ya şaka gibi • @scofieldmustafa, içinde söyledi: Sağlık Uzman Yardımcılığı Alım İlanı 2019

  Kaça duserciler gelmeden önce. İktisat kaça düşer 🤣🤣

  96 alti zor. • @guymağduru ilanları hangi kafa ile hazırlıyorlar acaba cidden merak ediyorum iibf karıştır çağır 8 10 kat kardeşim bölüm ayrımı kaldım herkes her dersi çalışıyor • Hiçbiri 94 altını görmez • @guymağduru Bize üvey evlat muamelesi yapmışlar😄 • @rain96 hocam tüm iibf derler ulus mezunu adama iktisat çalıştırırlar bolum bazlı alıncada yazmazlar kim neye göre çalışacak iyice karıştı kamucu olarak kendi dersimize bakmayın p48 e çalışıyoruz sonra bölüm bazlı puan sınırlı geliyor


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  Yine 90 kusür puanlarla kaldığımız ilan. .Yildimm


 • Sayıştay Denetçileri

  Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi de dahildir demi kamu yönetimine 🙂 • @Caykovski puan kaç hocam 🙂 • @Willsmithh Kesinlikle haklısınız. Bölüm ayrımı yapmanın bir mantığı yok. Girdiğimiz sınav, sorumlu olduğumuz konular aynı. İlla bölüm ayrımı yapılacaksa da herkes sadece kendi bölümündeki konulardan sınav olmalı.


 • Sayıştay Denetçileri

  Puan yönünden sıkıntım yok gelir inşallah • @Caykovski sbky ayrımı olmaz diyedusunuyorum bende sbky ama puan sıkıntılı hayırlısı • Bi önceki Sağlık Uzman Yardımcılığı alımı 375 kişilikti. Diyeceklerim bu kadar. • @albertcamus sakami


 • Sayıştay Denetçileri

  İşin kötü yani teftiş ine başvuran Bunada başvurcak enteresan bir zamanlamada geldi

 • 375 ten 24 e uzuuun bir yolculuk...


 • Sayıştay Denetçileri

  Ama iibf değilmiş hepsi