Soru Bankasi

MESLEK TANITIMI: BDDK Murakıplığı, Uzmanlıkları. • Meslek Tanıtımı: BDDK Meslek Mensupları

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kariyer Meslek anlamında 3 unvan için alım yapmaktadır. Bunlar;

  -Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı-Bankacılık Uzman Yardımcılığı-BDDK Uzman Yardımcılığı’dır.

  Mesleğe Giriş;

  Kurul meslek mensubu alırken KPSS puanı ile başvuruları kabul etmekte ve kendisi bu puana göre sıralanan 20 Kat adayı Yazılı Sınava tâbi tutmaktadır. Yazılı sınavı geçen, alınacak kadronun 4 katı kadar aday ise sözlü sınava katılmaya hak kazanmaktadır.
  Sınava girebilecek adaylar her alan için belirlenmiş puan türlerine göre kendi içinde sıralanarak tespit edilmektedir. Son yapılan sınav için belirlenen taban başvuru puanı 70 olup puan türleri şu şekilde tespit edilmiştir;

  Bankalar yeminli murakıp yardımcılığı; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28,KPSSP47 veya KPSSP48”

  BANKACILIK Uzman Yardımcılığı;

  Bankacılık uzman yardımcılığı (İİBF): “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48”
  Bankacılık uzman yardımcılığı (Bilişim): “KPSSP1 veya KPSSP2”
  Bankacılık uzman yardımcılığı (Hukuk): “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7”
  BDDK uzman yardımcılığı: “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42”

  Bu puan türleri ile yapılacak başvuru ile sıralanacak 20 kat oranında aday sınava girmeye hak kazanacaktır.
  Bankacılık Uzman Yardımcılığı HUKUK Alanı başvuruları için: Son başvuru tarihinde “Avukatlık Ruhsatı” sahibi olmak şartı bulunmaktadır.

  SINAV AŞAMASI:

  Bankacılık Yemin Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı:

  İKTİSAT:

  Mikro/Makro İktisat
  Türkiye/Dünya Ekonomisi
  Uluslararası İktisat
  İstatistik/Ekonometri
  Para-Banka
  Finansal Piyasalar
  İşletme İktisadı

  MALİYE ve FİNANS ALANI

  Kamu Maliyesi
  Maliye Politikası
  Vergi Hukuku
  İşletme Finansmanı
  Finansal Yönetim

  HUKUK ALANI:

  Anayasa Hukuku
  Borçlar Hukuku (Genel)
  Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler)
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Şirketleri ile Kıymetli Evrak Hukuku)
  İcra-İflas Hukuku
  Ceza Hukuku (Genel)

  MUHASEBE ALANI:

  Genel Muhasebe
  Muhasebe Standartları
  Mali Tablolar Analizi

  YABANCI DİL ALANI:

  İngilizce
  Fransızca
  Almanca dillerinden seçilmiş olanından Türkçeye çeviri ve Türkçeden bu dillerden seçilmiş olanına çeviri.

  Bankacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı(Bilişim)

  Birinci Grup:

  Bilgisayar Mühendisliği,
  Elektrik Mühendisliği
  Elektronik Mühendisliği
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümleri İçin:
  Ortak Alan:
  Temel bilgisayar programlama, algoritma geliştirme
  Bilişim teknolojileri temel kavramları
  Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Organizasyon,

  **Bilgisayar mühendisliği için ayrıca;

  Yazılım mühendisliği
  Veri tabanı yönetim sistemleri
  Veri yapıları, algoritmalar
  Bilgisayar ağları ve İnternet
  Bilgi Güvenliği,
  İşletim Sistemleri

  **Elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme mühendisliği, Elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri için ayrıca;

  Elektronik Devreler
  Sayısal Mantık Tasarımı
  Mikro İşlemciler
  Haberleşme
  Sinyaller ve Sistemler,
  İngilizce, Fransızca veya Almanca dilleri için aynı biçimde çeviri.

  İkinci Grup:

  Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik, Matematik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bölümler İçin;
  Temel bilgisayar prog./algoritma geliştirme,
  Bilişim teknolojileri temel kavramları
  Temel Bankacılık/Finans Alanı Kavramları
  Yöneylem Araştırması,
  Proje Yönetimi
  Simülasyon
  Rassal Modeller
  Olasılık-İstatistik
  Bankacılıkta Risk Yönetimi
  Finansal Matematik
  Maliyet Muhasebesi;
  Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
  Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon
  Yabancı Dil Çeviri.

  Hukuk Grubu;

  Anayasa Hukuku,
  İdare Hukuku
  İdari Yargılama Hukuku
  Ceza Hukuku
  Borçlar Hukuku
  Medeni Hukuk
  Ticaret Hukuku
  İcra ve İflas Hukuku
  Usul Hukuku -CMK, HMK-
  Milletlerarası Özel Hukuk
  Uluslararası Hukuk
  Yabancı dil çeviri.

  BDDK Uzman Yardımcılığı Sınavı;

  MALİYE;

  Kamu Maliyesi(Kamu Gelirleri-Harcamaları, Bütçe, Borçlanma),
  Maliye Politikası
  Türk Vergi Sistemi

  HUKUK;

  Anayasa Hukuku
  İdare Hukuku
  İdari Yargı
  Ceza Hukuku (Genel)
  Borçlar Hukuku
  Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler)
  İcra-İflas Hukuku

  İKTİSAT;
  Mikro/Makro İktisat
  Türkiye/Dünya Ekonomisi,

  MUHASEBE;

  Genel Muhasebe
  Mali Analiz-Raporlama

  Yabancı Dil Çeviri.

  Her sınav için geçerli barajlar söz konusudur. her sınavın kendi içerisindeki alanda 60 Puan, genel ortalamada ise 70 puan almak zorunludur. Aksi takdirde Sözlü Mülakata katılmaya hak kazanılamayacaktır.

  Adaylık Süreci:

  Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcıları mesleğe girdiklerinden itibaren 3 Yıllık bir yardımcılık sürecine tâbidir. Bunun ilk 1 Senesi Memuriyete yeni atananlar için Adaylık sürecidir. 3 Senenin sonunda adaylar Murakıp veya Uzman'lık unvanlarını haiz olacaklardır.

  Aday olanlar 1.Senenin sonunda Adaylık Eğitimi ve Sınavı'na tâbi tutulurlar. Bu sınav adaylıktan çıkıp asalet tasdiki için gerekli bir aşamadır.
  İlk senede verilecek temel eğitim ve iki sene içerisinde verilecek yetki eğitimlerinin ardından ikinci senenin sonunda adaylar Yetki Sınavı'na tâbi tutulmaktadırlar.

  Yetki Sınavı:

  Murakıp Yardımcılığı ile Bankacılık Uzman Yardımcılığı için

  -Genel Bankacılık Bilgisi
  -Banka Muhasebesi - Mali Analiz alanlarından,
  Hukuk Uzman yardımcılığı ile Bankacılık Uzman Yardımcılığı(hukuk)
  -Genel Bankacılık Bilgisi
  -Diğer Mesleki Mevzuatın Değerlendirilmesi - Yorumu konularından oluşurken,

  diğer alanlar içinse kendi alanlarına uygun konulardan sınav gerçekleştirilecektir.

  Yetki sınavında adayların, her alandan asgari 50, ortalamada ise 65 puan almaları gerekmektedir. Aksi takdirde Yetki alamazlar ve özellikle denetim yapma Yetkisi olan adaylar bu yetkiden mahrum kalırlar.

  Yetki sınavında başarılı olan Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcıları belirlenmiş biçimde yemin ederek; yardımcılıkları döneminde kendileri, yerinde denetim yapma yetkisine sahip olurlar.

  Tez Yazma Aşaması:

  Murakıp Yardımcıları ve Uzman Yardımcıları; İlgili birimin yapacağı duyurudan itibaren 2 Ay içinde sunduğu konulardan uygun görülmüş olanı hakkında tez yazacaklardır.
  Adayların tez konularının Başkanca onaylanmasının ardından 8 Ay içinde tezlerini tamamlamaları gerekmektedir. Geçerli mazereti olan adaylara Başkanlıkça 6 ay daha süre tanınabilir.

  Tez;

  Özgün olmalıdır. Aynı konuda sunulmuş bir yüksek lisans vb. tez söz konusu ise tez kabul edilmeyecektir.
  Dizin ve ekler haricinde en fazla 8000 kelimeden oluşacaktır.

  Yeterlik Sınavı:

  Meslekte 3 yıllık yardımcılık süresini dolduran adaylar Yeterlik Sınavı'na tâbi tutulacaklardır. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
  Sınavın Yazılı Bölümü:

  Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı İçin;

  Murakıp Yardımcılığı ile Bankacılık Uzman Yardımcılığı;

  -Genel Bankacılık Bilgisi:

  Genel Bankacılık Uygulama ve Ürünleri
  Türk ve Dünya Bankacılık Sistemi
  Türk ve Dünya Ekonomisi
  Bankacılık Kanunu ve tüm ikincil mevzuat ile denetim ve gözetimi

  -Diğer Mesleki Mevzuat

  -HUKUK;

  Ticaret Hukuku
  Borçlar Hukuku
  İcra - İflas Hukuku
  Ceza Hukuku(Genel)
  Kabahatler Kanunu(Genel)
  Medeni Hukuk
  Türk Vergi Mevzuatı (Bankacılıkla alakalı hükümler)

  MUHASEBE;

  Banka Muhasebesi
  Mali Analiz
  BDDK Uzman Yardımcılığı İçin:
  Kurum Mevzuatı

  -Bankacılık Kanunu çerçevesinde;

  Teşkilatlanma

  Personel
  İdari ve mali işler
  Eğitim işlemlerine yönelik mevzuat.
  -Genel Mevzuat Bilgisi
  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
  İhale Kanunları ile ilgili mevzuat
  Harcırah Mevzuatı,
  Personel Kanunları
  Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  Yeterlik Sınavının değerlendirilmesinde, adaylar; her alanda 50, ortalamada ise 65 puan almak zorundadırlar. Bu puanları alamayan adaylar başarısız sayılacak ve sözlü bölüme girmeye hak kazanamayacaktırlar.
  Dil Koşulu ve Uzman Olarak Atanma;
  Yeterlik sınavının iki aşamasını da geçen adaylar, Bu süreden itibaren 2 sene içerisinde Yabancı Dil Sınavı’ndan C Seviyesi(70 Puan) almak zorundadırlar. Aksi takdirde haklarında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır.
  Başarısızlık Hâli:
  İlave sürede tezini hazırlayıp sunamayanlar ile tezi kabul edilmeyenler
  Yeterlik Sınavı’nda iki defa başarısız olanlar
  Süresi içinde dil şartını yerine getiremeyenler Kurumdaki uygun bir memurluk kadrosuna atanırlar.

  Meslek Mensupları’nın Yetkileri;

  Bankalar Yeminli Murakıbı;

  Bu meslek mensubu kişilerin asli görevi ‘Denetim’dir. Temelde Mali Bünye Denetimi olarak adlandırabileceğimiz bu denetimde aslî kapsam Bankaların; BDDK’nın ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlara uygun hareket edip etmediği ve muhasebe dengesi ve uygunluk noktasında uygun davranıp davranmadıklarıdır. Murakıp Raporları ile bankalara ceza uygulanabilmektedir. Meslek mensupları bu açıdan finans sektörünün en ciddi parçalarından birini oluşturmaktadırlar. Kurul piyasayı düzenlerken elindeki en ciddi enstrüman bu raporlar ve buna bağlı olarak uygunacak müeyyidelerdir. Çok ciddi meblağlarda kesilen İdari Para Cezaları’nın asli dayanağı yine bu raporlardır.

  Bankacılık Uzmanları;

  Uzmanlar, murakıplara nazaran teknik incelemelerden daha çok mevzuat bazlı incelemeler yapmaktadırlar. Bankacılığa dair Birincil Kanunlar ile özellikle Kurulun aldığı kararlara, ilgili kuruluşların uyup uymadığı noktasında incelemeler yaparlar. Ayrıca yapılacak mevzuat düzenlemelerine dair raporlar sunar, değişikliklere temel teşkil eden metinleri hazırlarlar.

  BDDK Uzmanları;

  BDDK Uzmanları’nın görevlendirilme şekli ağırlıklı olarak kurulun idari görevleridir. Kurulun işleyişinde yer alan ilgili birimlerde görevlendirilen BDDK Uzmanları Eğitim, kısmen mevzuat, tez vb. konularda öncelikle çalışırlar. Denetim görevleri yoktur. Kurulun iç düzeni ile alakalı çalışmalar yapmaktadırlar.

  Meslek Mensupları’nın Özlük Hakları;

  Bir Üst Kurul olan BDDK’nın meslek mensuplarının ücretleri 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin benimsediği eşit işe eşit ücret ilkesinden evvel diğer merkez uzmanları ve teftiş kurulu mensuplarına kıyasen daha yüksekti. Ancak bu düzenleme ile mesleğe KHK tarihinden sonra giren adayların ücretlerinde ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. Buna istinaden dava açan Murakıp Yardımcıları davayı kazanarak yüksek ücreti yeniden haketmişlerdir. Aslında emsalen uzmanların da yararlanması gerekmekle birlikte şu an için sorunlar tam olarak çözülebilmiş değildir. Meslek mensupları 3600 ek göstergeye sahip olarak çalışmaktadırlar. Çalışma yerleri İstanbul’dur.

  Sonuç:

  Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar’ın en prestijlilerinden olan BDDK özellikle iş tatmini açısından ve muhatap olduğu sektörün genişliğinden ötürü hem keyifli aynı zamanda da stresli ve yorucu sayılabilecek bir kurumdur. İlerleyen yıllarda özel sektör yolunun çok açık olması hasebiyle tercih edilmektedir. Eğer maddi imkanları da yeniden tam olarak düzenlenirse yine gözde kurumların başında geleceği aşikardır. Tüm bu bilgiler ışığında Tercihinizi Yap!ın.

  BDDK Sınavları için Kaynak Listesi;

  İktisat;

  Mikro İktisat: Erdal Ünsal
  Makro İktisat: Erdal Ünsal/Kemal Yıldırım veya Tufan Samet Özdurak
  Türkiye Ekonomisi: Yasin Çoban
  Uluslararası İktisat: Halil Seyidoğlu veya KPSS İktisat 4’lüsü için olan kaynaklar kullanılabilir.
  İstatistik-Ekonometri: KPSS bazlı temel kaynaklar kullanılabilir.
  İşletme İktisadı: Yasin Çoban
  Soru İçin: Klasik Sınavlar için olan kaynaklar var.(hipotez vb.)

  Hukuk:

  Anayasa: Ahmet Nohutçu
  Borçlar Hukuku-Medeni Hukuk: Tan Tahsin Zapata
  Ticaret Hukuku: Ayşe Sarıca
  Ceza-Genel-: Kanun okunabilir.(75 madde)
  İcra-İflas: KPSS notları okunabilir.

  Maliye:

  İsmail Engin, Vergi için ek olarak Nurettin Bilici olabilir veya Gazi Yayınevinden çıkan İsmail Engin, Fatih Saraçoğlu’nun Maliye Kitabı çalışılabilir.
  Finansal Yönetim: Metin Kamil Ercan

  Muhasebe:

  Orhan Sevilengül
  Soru için: İlhan Kılıç ve Ercan Beyazıtlı.
  İngilizce çeviri için: Kurumun raporlarına bakılarak kurumun alakalı olduğu kelimeler taranmalı ve o terminolojiye göre bir çalışma izlenmeli. Grammer için de Odtü’nün gramer kitapları çalışılabilir. Genel kelime ezberi için de Akın Dil Eğitim’in kelime ezber çalışma kaynakları edinilebilir. • Lojman gibi imkanları var mı ? İstanbul'a başka bir şehirden gelip 4.000 tl maaşla çalışmak istemeyecek çok insan var


 • Rekabet Kurumu

  @mazlumaday Murakıplık dışındaki kadroların maaşı 4000. Ayrıca kurumun lojmanı bulunmuyor. Ancak kira yardımı adı altında ek bir para halen ödeniyor mu bilmiyorum. Üst kurullardan sadece SPK ve Rekabet Kurumu'nun lojmanı var. bkz. http://www.hurriyet.com.tr/tasit-ve-lojman-saltanatina-devam-21903309 • @mazlumaday Sınavı kazandık lojman mı sıkıntı yani ilginç :) • @dedektif Bir işe koyulmadan önce şartları hakkında bilgi edinmez misiniz ? İlginç • Murakıplığa puanım yetmeyecektir sanırım yüksek kapatan oydu uzmanlığa başvururum ingilizcesi hakkında bi bilgim yok ingilizce bölüm okudum amma kpss dolayısıyla ingilizce hiç çalışmam olmadı halledilebilir mi?

  EDİT: Hali hazırda Vakıfbank için İngilizce çalışmasına başladım ama seviyelerin farklı olacağını düşünüyorum. • Geçen sene kaçla kapattı bilgisi olan var mı? • @WilliamNiskanen Hatırladığım kadarıyla murakıp 84 civarı uzmanlık ise 78 civarı bi puanla kapatmıştı • @mazlumaday Tabiki de şartlar önemli fakat bu sınavı geçmekte hiç kolay değil sınavın içeriğine bakıldığında. Ayrıca kurum yeterince tatmin eder düzeyde asıl problemler bunlar olmamalı önemli olan sınavı geçebilmek. • @Rorschach159 78 mi emin misin? • @WilliamNiskanen Değilim sanki geçen sene dershanede öyle bi konuşma oldu diye aklımda o puan kalmış olabilir net bilen birisi yardımcı olacaktır. @paretowilfredo hocamın bilgisi olabilir • @WilliamNiskanen bankacaılık uzmanyardımcılığı 78.1 ile kapattı kesin bilgi bu murakıplık ta 85.3 ile kapattı • Arkadaşlar acaba kaç kişi aldı da puan 78'e kadar düşebildi ki? 45 uzmanın 20 katı 900 kişinin sınava gireceğine delalet eder. Ancak kpss 2016 p35'i 85 puan civarı olanların sıralaması 3000 dolaylarında. Bu açıdan bakınca hiç mantıklı gelmedi bana :/ • Uzmanlığı çok tercih edilmiyor diye duydum ben çünkü meşakkat çok meslek tatmini baya yerlerde olduğu için tercih edilmiyor dendi bana @dr-price • @Rorschach159 SGK denetmenliğiyle kıyaslandığında özlük hakları vs. açıdan yine de daha iyi bir meslek gibi geliyor bana ama bilemiyorum tabiki. teşekkürler.


 • Rekabet Kurumu

  @dedektif Katılıyorum. Birçok yüksek puanlı aday İngilizcesine güvenmediği için sınava başvurmuyor. Rekabet Kurumu gibi test yapsa İngilizcesi iyi olmayanlar da cesaret edip başvurabilir ancak böyle prestijli bir üst kurulun taban puanlarını çalışma yerinin İstanbul olmasının ve dediğin gibi İngilizce çeviri olmasının düşüreceğini tahmin ediyorum... • @Affectio-Sctts teşekkür ederim. Bakalım ilan gelir mi • @dr-price 2015 p 35 85 civar olanların sıralaması 1700 civarındaydı bu sene daha yüksek kapatabilir nesi mantıklı gelmedi size onu anlamadım? • @Affectio-Sctts Bu yıl 84.6 puanlı kişinin sıralaması 3275.. Geçen seneyle arasında uçurum var.. Söylediklerin realiteyle örtüşüyor. Yüksek kapatacaktır • @Affectio-Sctts 85 puanlı adayların sıralaması bile bu kadar düşükken 900 kişilik kontenjan için tabanın 78 puana kadar düşebilmesi mantıklı gelmedi. yani ben de daha yüksek puanla kapatması gerektiğini söylemeye çalıştım.


 

Baskent Kariyer