Soru Bankasi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI • TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI
  Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 12 TSE Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 24 Memur ve 2 Şoför olmak üzere toplam 40 personel alınacaktır.
  Sıra No
  Öğrenim Durumu
  Puan Türü
  Kadro Unvanı
  Görev Yapacağı Şehir
  Alınacak Personel Sayısı
  1
  Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak
  P-14
  TSE Uzman Yardımcısı
  Ankara
  4
  2
  İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
  P-3
  TSE Uzman Yardımcısı
  Ankara
  2
  3
  İstatistik veya Matematik lisans programından mezun olmak.
  P-3
  TSE Uzman Yardımcısı
  Ankara
  1
  *4
  Herhangi bir lisans programından mezun olmak
  P-3
  TSE Uzman Yardımcısı
  Ankara
  1
  5
  Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.
  P-3
  TSE Uzman Yardımcısı
  Ankara
  4
  *6
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak
  P-4
  Avukat
  Kocaeli/
  Gebze
  2
  7
  İşletme Önlisans veya İşletme Yönetimi Önlisans mezunu olmak
  P-93
  Memur
  Ankara
  6
  8
  Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
  P-93
  Memur
  Ankara
  6
  programlarının birinden mezun olmak.
  9
  Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  P-93
  Memur
  Samsun
  1
  Denizli
  1
  Kocaeli
  1
  Trabzon
  1
  Mersin
  1
  İstanbul Avrupa Yakası
  1
  İstanbul Anadolu Yakası
  1
  Kocaeli/
  Gebze
  5
  *10
  Şoför Ortaöğretim Mezunu
  P-94
  Şoför
  Ankara
  2
  *Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer alan ‘Başvuru Şartları’ bölümünde belirtilmiştir.
  I. BAŞVURU ŞARTLARI:
  Sözlü sınava başvurular 18 EYLÜL-02 EKİM 2017 tarihleri arasında(bu tarihler dahil) internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, başvuruda bulunabilmek için;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
  2. Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)
   3)Tablonun 4 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az A seviyesi puana(90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
   4)Tablonun 6 ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır) 5)Tablonun 10 uncu sırasında yer alan Şoför kadrosu için; E sınıfı Ehliyet sahibi olmak, SRC2 ve SRC4 Belgelerinin her ikisine birden sahip olmak(SRC1 belgesini alanlar SRC 2 belgesini almış sayılırlar, SRC3 belgesini alanlar SRC4 belgesini almış sayılırlar, dolayısıyla SRC1 ve SRC3 Belgesine aynı anda sahip olanlarda başvurabilir). Sağlık durumu uzun yola elverişli olmak.(Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)
  3. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).
  4. TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27/28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
  5. Memur kadroları için, 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.
   9)Şoför kadroları için, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur
  6. Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  7. Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
   12)Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.
  8. Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla(02 Ekim 2017) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
   II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
  9. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 18 Eylül 2017-02 Ekim 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.)
  10. Tablonun 4 üncü, 6 ncı ve 10 uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU ŞARTLARI’ nda belirtilen belgelerin elektronik ortamda başvuru formuna eklenmesi zorunludur.
   3)TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.
  11. Avukat, Memur ve Şoför kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.
  12. Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 09 Ekim 2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.
   6)Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.
   III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
   Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
   a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;
   1-Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası
   2-Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,
   b) Avukat, Memur ve Şoför kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,
   Şeklindedir.
   IV - SINAV YERİ
   Sözlü sınavın yapılacağı yer 09 Ekim 2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.
   V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
   Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.
   Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
   VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
   Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10(on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
   İlanen duyurulur.


 • kopyala yapıştır yaptım biraz kötü çıktı ama.. yöneticiler daha düzenli yapabilirse silebilirler ilk yazdığımı.

  RTÜK 6 kişi için YDS ile 90lı puanları görmüştü . TSE 4 kişi için kim bilir kaçla kapatır. YDS şartı da yok • Bu nasıl ilan içeriği yav? • @ordinal-fayda kopyala yapıştır yapınca böyle yaptı..

  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?67d605ef-cc02-4df6-a66a-719eeb04ef58

  direk buradan ulaşabilirsin ilan metnine • @Keymarsh hocam sizlik bişey yok. Şartlarıyla ilgili yorumladım. Gayet okunuyor • @ordinal-fayda özel şartlar 4. sıradaki lisans alımı ve 10. sıradaki şoför alımı için var diğerleri normal klasik durumlar • @Keymarsh yds şartı yok bir de bölüm şartı da yok rtük iktisat mezunları için p14 tü bunda bütün iibf mezunları yani 2017 kpss sonuç belgesi p14 sıralaması neyse o taban puan 93-94 diyorum ben. Hepi topu 16 kişi yani ne kadar düşebilir yine de kimseyi etkilemeyeyim arkadaşlar puanınız ne olursa olsun başvurun gelmez demeyin gelirse senindir gelmezse zaten hiç senin olmamıştır 😄 • @russellwestbrook aynen hocam bölüm şartı da yok ben 95 altı bile zor diyorum. RTÜK YDS ve bölüm şartına rağmen 90 ile kapattı. Ben de başvuracağım ama zor gibi duruyor. • Uzmanda 4 katını çağırırken, Avukat kadrosunda 2 kişi için 8 katını çağırması ilginç. Avukatlardan da 5 yıl boyunca Gebze'de yaşayıp kurum içinde başka bir yere tayin olunamayacak olması ile ruhsat isteyip sadece 2017 KPSS'yi kabul etmesi YDS şartı olmasa da yüksek kapatmasını engelleyebilir. @av-ssualp hocam ilana başvuracak mısınız? İstanbulda yaşamak isteyen @criminalawyer hocam? Zaten Gebze demek İstanbul demektir, Ankara olsa gelmezdi ama Gebze olduğundan sizin puana da gelebilir ilan... • P14 84.5 puan var nerde işe yarıycak diyodum burda da yaramıycak galiba • Uzman yardımcılığı için istemedikleri konu kalmamış.Bakalım, hakkımızda hayırlısı . • Hem p14, hem ydssiz hem de bölüm ayrımı yok.
  Rtük iktisatçılarda 60 yds ile 90 ile kapattı üstelik 24 kişi çağırdı, bu ilan 95 le kapatır en az. Basvurcam tabi ama gelme ihtimali pek yok... • başvuru şartlarındaki 7. madde, "Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır." tarım kredi kooperatiflerindeki kurumda 5 yıl çalışma taahhüdü gibi bir şey mi acaba yoksa başka bir kuruma geçiş mümkün olur mu? • Mmmm mis gibi torpil kokusu geldi ekrandan. 4.siradaki alım için yönetmeni ve oyunculari tebrik ederim. Güzel tiyatro. • @armindo o bahsettigin 1 kişilik arapça yds isteyen p3'lü kadro için bir önceki alımda da kadro açılmış. İİBF için kadrolar ankara olduğu için 5 yıl şartı işlemez. @genclerbirlikli, dil şartı yok ama yine de bir puan türünden 95 üstü alan 16 kişi olmadığından ve her yüksek puan alan da çalışıyor olabileceğinden benim tahminim 92-93 küsur kapatır ama başvurular internetten olduğu için 88 üstü herkes şansını denesin bence... • TSE çalışma ortamı hantal ve memnuniyetsiz olan, katma değeri düşük, kurum kimliği üst seviyede olmayan (Bunu uzman yardımcısı ile şöförü aynı ilanda almasından, tüm İİBF'ye iktisat puanı aramasından da görebiliriz.) bir kurumdur. Kurumun artı yanı olan maaş tatmini de 666 sayılı KHK ile kayboldu. Tamamen alternatifsizlikten başvurulacak bir ilan ancak çok yüksek kapatacağı aşikar. Listeye giremeyenlerin asla üzülmemesi gereken bir kurumdur burası. Kolay gelsin. • @odtüsbky Ama hocam önceki alımda bölüm olarak mütercim tercümanlık denilirken ve 80 yds istenirken, bunda herhangi bir bölümden mezun olmak ve 90 yds denmiş. Bana pek normal gelmedi.


 • 2018 kpss

  @odtüsbky tesekkurler haber verdiginiz icin ilani fark etmemisim 😊vallahi ben basvururum hocam da ilk 16 ya girer miyiz😊 5 yil gebzede ikamet zorunlulugundan dolayi belki basvuru cok olmaz ama deneyecegim gene sansimi bakalim • Guzel ilan basvuralim da 200 siralamaya gelmez zannimca 😕 • @armindo hocam 90 üzeri Arapça bilen gelsin, başvursun. Dış İşlerindeki Konsolosluk kadrosu gibi. Yanlışlık olmayabilir.


Log in to reply
 

Baskent Kariyer