Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alımı 2017-2


 • Rekabet Kurumu

  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
  Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı için 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için ise 16 - 17 Aralık 2017 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

  Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7'dir.
  Devamı: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?dad9cc2f-0bfa-44a4-ae60-b595877be1d7

  Geçmiş Sınavın TABAN PUANLARI:

  Murakıplık 83,01385
  Bankacılık 82,83939
  BDDK 86,89611
  Bilişim-1 82,85585
  Bilişim-2 83,47181
  Hukuk 81,06295

  MESLEK TANITIMI: https://www.tercihiniyap.net/haber/bddk-murakipligi-uzmanligi-ve-bankacilik-uzmanligi-meslekleri-maaslari-ve-sinavlari • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana vedanışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılıkuzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıbünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerindeistihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

  Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı için 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için ise 16 - 17 Aralık 2017 Cumartesi - Paza rgünlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 35, bankacılık uzman yardımcısı için 27 ve BDDK uzman yardımcısı için 7'dir. I.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  A) Genel Şartlar:

  1. Türk vatandaşı olmak.

  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimini fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  4. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  6. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

  a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

  b) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

  c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk CezaKanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak.

  1. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 incimaddesininbirinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genelmüdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bukimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanunveya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettiklerive bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeyedüşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imzayetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haizpersonel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardanolmamak.8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel birdurumu bulunmamak.

  B) Özel Şartlar:

  1. a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idaribilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik,endüstri mühendisliği,

  b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullarınhukuk,

  c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllıkeğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronikmühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

  ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistikve endüstri mühendisliği,bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veyayurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmışolmak.

  1. 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

  a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28,KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksekpuanlı 700 kişi içerisinde bulunmak.

  b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve enyüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

  c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerininherhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

  • Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 120 kişi,

  -Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi,

  • Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 40 kişi,- Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleriveya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 20 kişi içerisinde bulunmak.

  ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puantürlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisindebulunmak.

  d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puantürlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 140 kişi içerisindebulunmak.Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

  1. Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

  2. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla avukatlıkruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınavakatılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

  II. SINAV BAŞVURUSU :Başvurular, 13 Kasım 2017 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 24 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’da sonaerecektir.

  Başvuru yöntemi;

  1. Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan"Başvuru Formu"nun on-line olarak doldurulması,

  2. Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi”ninçıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların enson kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),

  3. “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 30 Kasım 2017 tarihi saat 16.00’a kadar “BankacılıkDüzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi EsentepeŞişli/İSTANBUL’’ adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.Postayla gönderilecek “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisigibi yollarla Kuruma iletilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler nedeniyle 30 Kasım 2017 tarihindensonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvurularıda kabul edilmeyecektir.Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylarınlistesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

  III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

  1. Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

  a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri,Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

  b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, FinansalYönetim,

  c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve KişilerHukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflasHukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

  ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

  d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden birmetnin Türkçe'ye çevrilmesi.

  1. Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği,elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

  b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayarağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

  c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

  ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayarağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

  d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden birmetnin Türkçe'ye çevrilmesi.

  1. Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

  a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

  b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayarağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

  c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

  ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

  d) Olasılık, İstatistik,

  e) Bankacılıkta Risk Yönetimi

  ,f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler,türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

  g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon

  ,ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden birmetnin Türkçe'ye çevrilmesi.

  1. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

  a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

  b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

  c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

  ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

  d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden birmetnin Türkçe'ye çevrilmesi.

  1. BDDK uzman yardımcılığı için;

  a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), MaliyePolitikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

  b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, MedeniHukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, StratejikPlanlama ve Yönetimç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

  d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden birmetnin Türkçe'ye çevrilmesi.

  B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;

  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilir.

  C) Sınavın Değerlendirilmesi;Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarınınaritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

  Sınava dair tüm bilgiler için FORUM Başlığımıza Tıklayınız!

  MESLEK TANITIMI için Tıklayınız!

 • Valla 1 de 1. Duyumum doğru çıktı çok şükür. • @baumol Emeğine sağlık kardeşim 🙂 • @paretowilfredo Üstad tek bir sorum olacak. İngilizcem 0. Alanı hallederim diye düşünüyorum. İngilizceyle alakalı bir insiyatif kullanırlar mı ? Ona göre başvuru yapıcam. • @baumol Daha evvelki sınavlarda oldu bu kardeşim. Çok iyi olmayan İngilizce'si ile alanı yüksek olup sınavı geçen arkadaşlarım oldu. • @paretowilfredo Hacı çok iyi değil 0000😂 • @genclerbirlikli kooooooşşş ilan geldi😁 • @1903bjk hahahah katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum keşke istanbul olmayaydı... • @genclerbirlikli Aga bu ilan kaçar mı 😀 • @baumol kaçar ya, istanbul istemeyen biri olunca kaçıyor 😕 • @genclerbirlikli
  Ciddi olamazsin:( Murakıplık yahu üst kurul hem. • @1903bjk ciddiyim 😞 ankara'dan taşınmayaydı iyiydi • @genclerbirlikli
  Peki,sen bilin:( • Sınavlar o kadar çok üstüste geldi ki günleri çakışıyor artık. Bu geldi diye Spor Genel Müdürlüğüne başvurmuyorum. Çevre ve Şehircilik bakanlığı için de TCDD'ye başvurmamıştım.

  Benim gibi 90 puanlı arkadaşlar bence çakışan ilanlara başvurmayalım %90 listelerde olacağız zaten... sadece gireceğimiz sınavlara başvurursak diğer arkadaşların sınav görme şansını arttırmış oluruz. Boşuna listeleri doldurmayalım diye düşünüyorum • @1903bjk başvurcak mısın sen? 🙂 • Sonunda girmeyi istediğim bir ilan yalnız ingilizce konusunda sıkıntım var 🙂 • Sınav klasik olduğu için , bazen puanlama konusunda sıkıntı oluyor 🙂 • @aylin
  Canim basvurcam ama sinav gozumu korkuttu, klasik ve baya agir gibi 🙂 deneyelim sansimizi bakalim:)
  Sen napcaksin?Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur