Baskent Kariyer Ales Baskent Kariyer KPSS B

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU • T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
  Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdari Hizmetleri sınıfında 8 inci dereceden boş
  bulunan 9 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla Müfettiş
  Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.
  Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
  A) GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
  1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  2- 01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
  3- Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl
  eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki
  öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
  4- ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı
  (KPSS) KPSS P48 puan türünden 70 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin
  en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 90 aday içerisinde
  bulunmak (90 ıncı aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),
  5- Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak
  bir hali bulunmamak,
  6- Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,
  7- Temsil niteliği itibariyle Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,
  B) BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
  1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün
  başlayacak ve 22.12.2017 tarihi mesai bitiminde (17.30) sona erecektir.
  2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları
  kaydıyla; “TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Altındağ ilçesi,
  Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara PK 06330” adresinden veya
  Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu
  eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
  3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen
  diğer belgelerin 22.12.2017 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar yukarıda belirtilen adrese
  şahsen veya posta yolu ile iletilmesi gerekmektedir.
  4- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına
  iletilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.
  5- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste ile yazılı sınava ilişkin kurallar
  27.12.2017 tarihinde, Şirketimiz resmi web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) ilan
  edilecek, bunun dışında adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. Yazılı sınava girmeye
  hak kazanan adaylar, adlarına düzenlenmiş Sınav Giriş Belgelerini TCDD Taşımacılık A.Ş.
  Teftiş Kurulu Başkanlığından 05.01.2018 tarihi mesai bitimine (17.30) kadar şahsen müracaat
  ederek imza karşılığında teslim alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgelerini belirtilen tarihe kadar
  teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonu girişinden Sınav
  Giriş Belgelerini temin edebilirler.
  6- Sınavda, adayların Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak
  üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında
  bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
  C- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
  1- Sınava girmek isteyenler;
  a) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik Numarasını içeren kimlik belgesinin
  fotokopisi,
  b) Sınav Başvuru Formu (Teftiş Kurulu Başkanlığından veya
  www.tcddtasimacilik.gov.tr web sitesinden temin edilen),
  c) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının
  kurumca onaylı örneği,
  ç) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  d) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine denkliği
  kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için denklik
  belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
  e) İki adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),
  ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.
  2-Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler
  istenir.
  a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair
  yazılı beyan,
  b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
  c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
  ç) Adayın özgeçmişi,
  d) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm),
  Ç- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ
  1- Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, çoktan seçmeli
  test usulüne göre yapılacaktır. Yazılı sınavda aşağıda belirtilen her bir sınav grubundan
  (yabancı dil hariç) 40’ar soru sorulacaktır. Yabancı dil grubundan ise 20 soru soru sorulacaktır.
  2- Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
  a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari
  Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku
  (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)
  b) İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı
  c) MALİYE: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Bütçe, Türk Vergi
  Mevzuatının Genel Esasları
  ç) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analiz ve Teknikleri, Ticari Hesap
  d) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi,
  3 - Yazılı sınav 06 Ocak 2018 Cumartesi günü aşağıda belirtildiği şekilde 2 oturumda
  gerçekleştirilecektir.
  1.Oturum (Hukuk ve İktisat): Saat 10:00-11:30 (90 dakika),
  2.Oturum (Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil): Saat 13/30-15:30 (120 dakika),
  4- Yazılı sınav “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ İlçesi, Anafartalar Mah.
  Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara” adresinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
  Kafeterya Salonunda yapılacaktır.
  5- Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri, sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Şirketimiz
  web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) duyurulacak olup, ayrıca Teftiş Kurulu
  Başkanlığı tarafından adaylara gerekli tebligat yapılacaktır.
  D- DEĞERLENDİRME
  1- Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı
  olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı
  ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı
  dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da
  65’den az olmaması gerekir.
  2- Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi
  bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz
  önünde bulundurulacaktır. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun
  65’den az olmaması gerekir.
  3- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun
  65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışındaki yazılı sınav notu ortalaması
  ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
  4- Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu
  üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday
  öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
  E- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
  1- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi
  Şirketimiz web sitesinden (www.tcddtasimacilik.gov.tr) ilan edilecek, ayrıca Teftiş Kurulu
  Başkanlığı tarafından adaylara gerekli tebligat yapılacaktır.
  2- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların açıklanmasından itibaren en
  geç 7 gün içerisinde TCDD Taşımacılık A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığına verecekleri dilekçe ile
  yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz
  dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. • Hadi hayırlı olsun 🙂 • Kaça kadar düşer puanlar tahmini? • @aylakkafam 85 in altini gormez bana gore • 90 altini görmez. Puani yetenlere hayirli olsun. • Daha önce çıkan 5 kişilik alım iptal mi oldu hani 23 aralikta yapilacak olan sınav • Arkadaşlar 85 90 çok deil mi ya😕 • @wilfried bu başka • gene bir garip ilan. Tcdd bünyesinde ilana çıkılıyor iki farklı süreç yönetiliyor. Tamam kadrolar ayrı anlıyoruz ancak evrakları tek yere yollasak da siz orada gerekli ayarlamaları yapsanız daha güzel olmaz mıydı?
  Kafası karışan arkadaşlar için
  TCDD işletmesi dediği bildiğiniz tcdd
  yeni gelen ilan ise tcdd taşımacılık aş. yani bağlı ortaklık. Kpss deki bilgilerim ışığında 1. ilandaki kik(kamu iktisadi teşekkülü) 2. ilandaki idt(iktisadi devlet teşekkülü) olması gerekiyor 🙂 Bu taşımacılık aş. de yakın zamanda kurulmuş aslında kpss de buradan güzel soru olur • Öbürüne diğer sınavlarla çakışıyor diye başvurmuyordum.. şimdi buna başvururuz artık • @bircahil 90 kisi çağırıyor. Puani 90 olanın sıralaması 300 350.. O kadar fire çıkmaz. 90in altını görmesi zor • Ikisinden birine başvurmayı düşünüyorum sıralama tam sınırda o yuzden hangisine yığılma olursa diğerine yönelecem ama o yığılmayı nasıl anlayacağım orasını bilmiyorum • Basvuru formu nerde arkadaşlar tcdd taşımacılık sitesinde bulamadim

 • @brzezinski sabah yoktu hocam. Sonradan gelmis bu duyuru demek. Teşekkürler ☺ • @Shady1 ne demek 🙂 • her yer 20 katı diyor bunların sorunu ne 10 katı yazmışlar ? böyle olursa bana sıra nasıl gelecek arkadaş ? • bir de 70 ve üzeri puan almış olmak yazmışlar gardaş ne 70'i 90 nın altına inmiyor ki • Hazır Ankaradayken belgeleri elden vereyim diyorum da.. Tam olarak nerde bilen var mi • @buhara garın yanında


Log in to reply