Baskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Kaymakam

Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı 2019



 • Hayırlı olsun İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye 5 kişi p28

  İlanın için;

  https://www.tercihiniyap.net/ilan/maden-ve-petrol-uzman-yardimciligi-alim-ilani-2019-h9328.html

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
  MADEN VE PETROL UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9
  uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen bölümlerden ve KPSS puan
  türlerinden sözlü giriş sınavı sonucu toplam 25 Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı alınacaktır.
  GRUP
  NO
  PUAN
  TÜRÜ ÖĞRENİM DALLARI
  KONTENJAN
  SAYISI
  SINAVA
  KATILACAK
  ADAY SAYISI
  1 KPSS 1
  JEOLOJİ
  MÜHENDİSLİĞİ 7 28
  2 KPSS 1
  MADEN
  MÜHENDİSLİĞİ 7 28
  3 KPSS 1
  JEOFİZİK
  MÜHENDİSLİĞİ 2 8
  4 KPSS 1
  PETROL VE
  DOĞALGAZ
  MÜHENDİSLİĞİ
  4 16
  5 KPSS 28
  İKTİSAT, EKONOMİ,
  İŞLETME, MALİYE 5 20

  1. BAŞVURU ŞARTLARI
   Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki
   şartlar aranır:
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
   genel şartları taşımak.
  • Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
   doldurmamış olmak.
  • En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara
   denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi
   itibariyle mezun olmak.
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 veya 2019 yılında
   yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A grubundan mezun olduğu bölümle ilgili
   yukarıda belirlenen puan türünden en az 80 puan almış olmak.
  1. SINAVA BAŞVURU
   Başvurular, 20/11/2019 tarihinde başlayıp 06/12/2019 tarihinde saat 17.00'da sona
   erecektir.
   Adayların;
   a) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde
   yer alan başvuru formu,
   b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
   c) KPSS sonuç belgesi,
   ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda
   bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini
   yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
   d) Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak),
   e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
   f) Askerlik durum beyanı (erkek adaylar için),
   ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel
   Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
   Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik
   belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
   Sınav Tarihi: 20 Ocak 2020 Pazartesi - 31 Ocak 2020 Cuma tarihleri arasında
   Sınav Yeri: Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe Yenimahalle / ANKARA
   Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Maden ve Petrol İşleri Genel
   Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır.
  3. GİRİŞ SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
  • Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
  • Sözlü sınavda adayların;
   a- Mesleki konulara dair bilgi düzeyleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin; 3213
   sayılı Maden Kanunu, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve
   bunlarla ilgili diğer ikincil mevzuat,
   b- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   ç- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   d- Genel yetenek ve genel kültürü,
   e- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
   yönlerinden (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar
   puan üzerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
   Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
   verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
  1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
  • Sınav kurulu, nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet
   alanlarına göre ayrı ayrı yapar.
  • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı
   kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla
   yedek liste belirlenir.
  • Sınav sonucunda, ilan edilen kontenjanda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı
   takdirde başarılı aday sayısı kadar aday alınabilir veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere
   ilişkin kontenjan sayıları arasında değişiklik yapılabilir.
   Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip sınav tarihine kadar (en geç bir yıl)
   geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
  • Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek listedeki sıralamaya
   giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
  • Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı
   asil ve yedek listeler Genel Müdürlüğün merkez hizmet binasının ilan tahtası ve
   www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.
  1. DİĞER HUSUSLAR
  • Asil listede yer alanlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
   içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayalar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
   anlaşılanların, atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
   içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve
   başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
  • Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama
   işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından
   herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek
   listeden atama yapılacaktır.
  • Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan,
   gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları
   yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve
   haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
   üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü
   yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
  • Adayların, özel kimlik belgelerinden herhangi birini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü
   belgesi veya pasaport) sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
  1. İTİRAZ
  • Adaylar, sınav sonucuna ilişkin itirazlarını sonucun Genel Müdürlüğün
   www.mapeg.gov.tr" internet adresinde duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü
   içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapacaklardır.
  • T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe veya süresi geçtikten
   sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  1. BİLGİ ALMA
   Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Genel Müdürlük web
   sayfasından (www.mapeg.gov.tr) veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi
   Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.
   Bilgi Alınacak Telefon Numaraları:
   (0312) 203 1030/1204
   İlan olunur.


 • Nedir bu bölüm sevdası? KOSGEB de böylece kayıp gitmişti.



 • İibf de geç kamu yönetimi alan yer yok birde direk sözlü gitti



 • 3 kisi 5 kisi ayy bu ilanlar beni delirtcek az kaldi



 • Bölüm şartı gerçekten saçma . Sanki üniversitede muhteşem eğitimler alıp birer siyaset bilimci , birer iktisatçı oluyoruz . Sanki sonunda KPSS sürecinde hepimiz aynı derslerle boğuşmuyoruz . Şahsen ben kamucuyum ama kendime en güvendiğim alan İktisat ve KPSS de en yüksek puan türlerim de İktisat ağırlıklı olanlar . Böyle şart koymak yerine istenilen bölümün puan türlerinden çıksa alıma daha adil olurdu . Neyse girebilenlere hayırlı olsun , onlar için mutluyum sadece bu sistemi sevmediğimi dile getirmek istedim . Yoksa 5 kişi sonuçta nereden baksan yine beklentilerimizin çok altında.



 • 85 e gelir mi hocam



 • @scofieldmustafa pek imkanı yok



 • @genclerbirlikli eyvallah hocam



 • 90.5'a gelmez mi diye endişeliyim... 2019 branş sırası hepsinde 24 çıktı


 • Banned

  2019 işletme puanları çok düşük 92 küsürle ilk 20 deyim ama 2018 de 91 küsürle 150 lerdeymişim.


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  90.8 e umut bağlamak isterdim !

  Misss gibi direkt mülakat



 • Hep derim İİBF okuyacaksan yani o derece sıkıntıya göğüs gererim diye biliyorsan her şeye rağmen İktisat en olmadı Maliye okumalısın. Gerisi iş konusunda fantastik bir sürece sokuyor insanı.



 • @fatos_ hocam bence bu kurumlarda bi iş dönüyor ?yoksa bölüm sevdası olduğunu düşünmüyorum



 • @dzndr ais sisteminde hangi ekrandan bakıyorsunuz o sıralamaya hocam?



 • @aroma gelmez mi sana dostum cidden güzel ilan da az biraz fazla alım olsaydı 😞



 • @genclerbirlikli neden p28 hocam ?


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @North-remembers 20 kişi girecek mülakata bilemiyorum ancak 2019 siralamalari baya farklı benim 2018 puani dostum başvuracağız ötesi nasip !



 • @abcdefg ais sisteminde başvurularım bölümünden 2018 ya da 2019 KPSS lisans seçip, branş bazında sıralama kısmına gireceksiniz. Sonrasında ordan puan türünü ve bölümü seçerek ilgili puan türünde ilgili bölüm içerisindeki sıranızı görebilirsiniz


 • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  @Antimülakat ekonometri hayalimden iktisata geçince iyi ki şimdi olmuş diyorum süreç berbat bir de bölüm derdine yan valla çekilmez



 • @enjoythesilence teşekkür ederim