Baskent Kariyer Ales
Baskent Kariyer KPSS B

2018 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı İlanı (10 Kişi İİBF) • KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

  1 - Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavı:

  Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. derece kadrolarda görev yapmak üzere; 35 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday, yazılı sınava çağırılacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak, yazılı sınav test usulü ile gerçekleştirilecektir.

  Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sınava çağırılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Grubu

  Alınacak Uzman Yardımcısı Sayısı

  Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

  KPSS Puan Türleri

  Hukuk

  15

  300

  KPSSP-4

  Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme

  10

  200

  KPSSP-33 veya KPSSP-38 (Her iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır

  Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

  10

  200

  KPSSP-3

  2 - Sınava katılacak adaylarda aranılan şartlar:

  Sınava katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

  a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

  b) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,

  c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

  1. En az dört yıllık lisans öğrenimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

  2. En az dört yıllık lisans öğrenimi veren sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP-38 grubu için),

  3. En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için).

  ç) Son beş yıl içinde YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan 70 yetmiş veya daha yukarı puan almış olmak.

  d) 2018 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

  3 - Sınav konuları:

  3.1. Yazılı Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

  3.1.1. Ortak Konular

  • Genel Kültür (% 15),

  • Genel Yetenek (%15),

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulamalar (%20)

  3.1.2. Mesleki Alan Bilgisi

  Hukuk Fakültesi mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku ve idari yargılama hukuku, Ceza hukuku, Medeni hukuk, Ticaret hukuku, Borçlar hukuku (% 50).

  Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme mezunları için; Anayasa hukuku, İdare hukuku, Mikro ve makro iktisat, İktisat politikası, Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat, Kamu maliyesi, Türk vergi sisteminin genel esasları, Maliye politikası, Personel yönetimi, Uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar, Türk dış politikası, siyasi tarih (% 50).

  Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları için; temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme, bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı), Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri, elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme (%50).

  3.2. Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlık Oranları:

  a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

  d) Genel yetenek ve genel kültürü,

  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

  Adaylar, sözlü sınavda, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilecektir.

  4 - Değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilanı:

  Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav sonuçları Kurumun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin internet sitesinde ilân edilecektir.

  Sözlü sınav Kurum tarafından yapılacak olup, sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Giriş sınavında başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması başarı sırasını oluşturacaktır.

  5 - Sınav başvuru tarihi ve şekli:

  Sınav başvuruları 10/09/2018 - 21/09/2018 tarihleri arasında Kurumumuz internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru süresi saat 17.30’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  İstenilen belgeler:

  a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).

  b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

  c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

  ç) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği.

  d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

  Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

  6 - Sınav ücretinin yatırılması:

  Sınava giriş ücreti olan 60 TL (AltmışTürklirası), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafından, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nce, (www.ybu.edu.tr) adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.

  7 - Sınav giriş belgeleri:

  Sınava giriş belgeleri 15/10/2018 tarihinden itibaren www.ybu.edu.tr adresinden veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi Esenboğa/Ankara adresinden alınabilecektir.

  8 - Sınav tarihi ve yeri:

  Yazılı sınav 20/10/2018 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Milli İrade ve 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

  9 - Sınav Başvurusunda Elde Edilen Kişisel Veriler

  Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuranlardan talep edilen başvuru formu ve eklerinde yer alan; adaya ait kimlik, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri ile fotoğraf ve aday hakkında kendisinden bilgi alınabilecek en az 2 kişinin adı soyadı, unvanı ve iletişim bilgilerini, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda;

  • Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, kullanılması veya korunması,

  • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması

  • Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,

  • Başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti

  amaçlarıyla sınırlı olarak Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya adresinde mukim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından şahsen/posta yoluyla yapılan başvuru belgeleri doğrultusunda manuel olarak işlenmektedir.

  Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yapılması konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında işbirliği protokolü ve sözleşme imzalanmış olup, sınav başvurusunda bulunan kişilerden elde edilmekte olan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun açısından veri sorumlusu olan Kurumumuz adına veri işleyen sıfatıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından işlenecektir.

  Kurumumuzla ve Kurumumuz adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece hukuki uyuşmazlıklarda; talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

  Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yazılı olarak iletebilirler.

  10 - Diğer Hususlar:

  Giriş sınavını kazananlardan, sınav başvurusunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise, durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
 • Banned

  2017 puanı neden kullanılamıyor? • Ah bir 70 Yds'miz olaydı 🙂 yds'nin geçtiği ilanlar çok ıssız • beklenen ilan geldi de alelacele hazırlanmış gibi sanki 2017 kpss kabul edilmiyor ve P33 ve P38 in yanına her iki puan türünden alınan en yüksek puan gibi saçma bişey yazmışlar aa bilmiyorduk yok hangisi düşükse onu kabul edin olmaz öyle 😄 • @emregular Dostum "her iki puan türünden alınan en yüksek puan" bu soruyu ciddi ciddi bana soranlar oluyor bana. Hatrı sayılır sayıda hem de 😞 • @paretowilfredo artık ne diyim kardeşim bunu bilmeyen adam uzman falan olmasın yani konu yine liyakata geliyor hemen dolara bakıp hızla uzaklaşıyorum burdan • @emregular Ondan ziyade dostum en büyük eksik her fırsatta dile getiriyorum ki okuma eksikliği. Onca yazı hazırladım bugüne dek, her konuya dokunmaya, değinmeye çalıştım. Yanıtsız soru bırakmamaya çalıştım kafalara takılan, lakin okuyan insan sayısı oran olarak düşük olduğundan hala çok basit kaideler bile sorulabiliyor. Yukarda ilan varken kaç kişi diyen de çıkar bu mantıkla, puan türü hangisi diye soran da malesef.

  Dolara baktıkça Benjamin Franklin'e rahmet okuyoruz hep birlikte. Mel'un herif. • şans yok ki bende 2017 de yaptığım kamuyu ulusları 2018 de yapamadım. Gitti puanlar


 • Rekabet Kurumu

  2018 KPSS nin ilk ilanı hepimize hayırlı olsun 🙂 Diğer kurumların da ilanı fazla gecikmeden düşer inşallah. • 2017 kpss 2 yıl geçerli değil mi Allah aşkına ? Neden 2017 istemiyor. 2 yıl geçerli diye sınava girmedik. Nasıl bir iştir bu ya itiraz etsek bir sonuç alırmıyız acaba • @frustration Alınır hocam.2017 2 yıl geçerli düzeltilmesi lazım bu ilanın. • @paretowilfredo kardeşim 2017 kpss puanı neden yok acaba bir itiraz falan etsem bimerden falan bir sonuç çıkar mı? Puanım iyi diye girmedim şu işe bak. 80 yds 2017 91 le başvuramiyorum • @luthor inşallah düzeltilir kardeşim. Ben yarın kurumu mu arasam yoksa bimerden mi yazsam sence? Bir sonuç alınabilir mi dersin • @frustration Alınması lazım hocam.Bence kurumun 2017 nin geçerlilik süresinden haber yok.Çok saçma bir uygulama.Acaba böyle bir hakkı var mı onu merak ediyorum.
  @paretowilfredo hocam siz ne diyordunuz bu konuda? • Kurumun bunu yapma hakkı saklı olabilir dostlar buna dair bakmak lazım bi mevzuata lakin yapmaması gerekir. İtiraz edilmeli bu hususta, düzenleme yapılacaktır. • @paretowilfredo @luthor eyvallah arkadaşlar ben yarın kurumu arayacağım öncelikle detayı öğrenmek için. Eğer sonuç alamazsam bimerden yazacağım. Umarım düzeltilir. • @frustration Hocam yönetmelikte “Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak” şeklinde belirtilmiş.(Başvuru şartları kısmında)

  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180209-3.htm • @luthor Düzeltilmek zorunda dostum bu hükme göre. Kurum farkında değil muhtemelen acemilikten. İlk ilanları daha çok yüklenmeyin 🙂 • @luthor @paretowilfredo o zaman kurum muhtemelen kpssnin 2 yıl geçerli olduğundan haberdr değil. Bunu bulman çok iyi oldu yarın yönetmelikte yazılanı da kpssnin geçerlilik süresini de hatırlatıp durumu izah edeceğim. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar bilginiz ve ilginiz için. İyi gecelerBaskent Kariyer Kaymakam
Baskent Kariyer Memur